201709.20

Aktualni in predvideni jesenski razpisi

Ministrstva so z aktivnimi objavami nadaljevala tudi s koncem poletja, ko so bili objavljeni nekateri razpisi za slovenska podjetja. Številni razpisi so bili objavljeni tekom poletja in so bili predstavljeni v predhodnih člankih. Poleg navedenih sta bila objavljena razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v podjetjih in razpis za podjetja, ki se ukvarjajo s področjem predelave, trženja oziroma razvoja kmetijskih proizvodov. Tekom jeseni bodo s strani MGRT objavljeni: razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij, razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini in razpis za sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje inovacij s področij, ki jih lahko umestimo v Strategijo pametne specializacije. Jeseni bo za podjetja, ki se ukvarjajo z lesno dejavnostjo objavljen razpis za nakup nove opreme za manjše proizvodnje, za podjetja s področja gozdarstva pa razpis za podporo za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov. V nadaljevanju sta predstavljena aktualna razpisa.

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP

Namen razpisa je podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje (upravičeni stroški):

 1. Elektronsko izmenjavo med partnerji
 2. Digitalizacijo nastopov na sejmih
 3. Spletne strani za tuje trge
 4. Spletne trgovine
 5. Produktno-prodajne videe
 6. Krepitev kompetenc – usposabljanja

Poleg splošnih pogojev je za prijavo potrebno izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • Prijavitelj je na dan 1. 9. 2017 za prvo odpiranje oz. 1. 2. 2018 za drugo odpiranje zaposloval vsaj eno (1) osebo za polni delovni čas.
 • Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge.
 • Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.
 • Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanje/ga izvajalca/e, ki bo/bodo storitev opravil/i. Zunanji izvajalec mora o opravljenem delu pripraviti poročilo.

Merila za ocenjevanje: število izvedenih ukrepov, reference zunanjega izvajalca, finančna sposobnost podjetja, tržni potencial podjetja, odstotek zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju operacije.

Delež sofinanciranja: 70 % upravičenih stroškov. Dodeljen sredstva ne morejo biti nižja od 5.000 EUR in ne višja od 30.000 EUR.

Obdobje upravičenosti: od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018.

Rok za prijavo: 2.10.2018 in drugi rok 1.3.2018.

Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017

Javni razpis objavljen s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je namenjen podjetjem, ki se ukvarjajo z kmetijsko dejavnostjo na področju kmetijskih proizvodov. Podpora je namenjena naložbam v predelavo kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode,  predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode, trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave oziroma lastne predelave.

Upravičeni stroški:

 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode ali trženja kmetijskih proizvodov;
 • ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja;
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda;
 • ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave kmetijskih proizvodov v kmetijske proizvode in predelave kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina;
 • nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispevajo k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo;

Z podporo je mogoče pridobiti sofinanciranje do 45 %  upravičenih stroškov.

Rok za prijavo:30.11.2017