202009.14

Aktualni javni razpisi in Pomoč gospodarstvu za blažitev posledic COVID19

Zaradi nastale situacije z COVID19 so bili iz strani ministrstev objavljeni dodatni razpisi za pomoč gospodarstvu za blažitev posledic. Prav tako je bila zaradi nastale situacije zamaknjena objava nekaterih javnih razpisov, ki so bili predvideni v začetku poletja. Trenutno je tako iz strani MGRT objavljen Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo in Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme. V septembru pa je predvidena objava še Javnega razpis za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu zaradi epidemije COVID-19.

Poleg navedenih razpisov je še vedno aktualni JR za Vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP in Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022. Za lesno industrijo je trenutno odprt tudi JR – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 in Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za podjetja, ki predelujejo kmetijske proizvode pa je na voljo JR za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020.

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo. Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR. Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev. Odplačilo kredita je v enakih mesečnih obrokih.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri. Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Stroški za končnega prejemnika: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov.

Rok za prijavo je 9.10.2020.

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine javnega poziva k nakupu zaščitne opreme. Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge vsaj 5 zaposlenih.

Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme. Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020.

Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP

Namen razpisa je podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje (upravičeni stroški):

  1. Elektronsko izmenjavo med partnerji
  2. Digitalizacijo nastopov na sejmih
  3. Spletne strani za tuje trge
  4. Spletne trgovine
  5. Produktno-prodajne videe
  6. Krepitev kompetenc – usposabljanja

Poleg splošnih pogojev je za prijavo potrebno izpolnjevati še naslednje pogoje:

Prijavitelj je na dan 1. 9. 2020 za tretje odpiranje zaposloval vsaj dve (2) osebi za polni delovni čas. Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v ustrezni register).

Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanje/ga izvajalca/e, ki bo/bodo storitev opravil/i. Zunanji izvajalec mora o opravljenem delu pripraviti poročilo in mora imeti za izvedbo ustrezne reference.

Merila za ocenjevanje so število izvedenih ukrepov, reference zunanjega izvajalca, finančna sposobnost podjetja, tržni potencial podjetja in izpolnjevanje horizontalnih ciljev EU (širši družbeni vpliv).

Delež sofinanciranja je 70 % upravičenih stroškov. Dodeljen sredstva ne morejo biti nižja od 5.000 EUR in ne višja od 30.000 EUR. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od oddaje vloge do 31. 8. 2021.  Rok za prijavo je 1.10.2020.

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov/storitev mikro, malih ali srednje velikih podjetij (MSP) na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Upravičeni stroški so stroški najema razstavnega prostora za mednarodne sejme v tujini, stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, stroški tehničnih priključkov, stroški upravljanja razstavnega prostora in stroški sejemske opreme. Dejanskih stroškov ne bo potrebno dokazovati, saj so bil našteti upravičeni stroški upoštevani pri pripravi metodologije za izračun standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora.

Višina sofinanciranja se izračuna na podlagi standardnega stroška na kvadratni meter najetega sejemskega prostora, velikosti najetega razstavnega prostora in programskega območja, v katerega spada prijavitelj (kohezijska regija Vzhodna/Zahodna Slovenija). Višina sofinanciranja znaša največ do 13.136,76 EUR.

Naslednji rok za oddajo vlog je 5.1.2021.

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s Prilogo I:

  • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
  • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Odobrena višina sofinanciranja (subvencije) posamezne operacije je od najmanj 50.000,00 EUR do največ 500.000,00 EUR v dveh letih. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV.

Rok za predložitev v 2020 je še 11.11.2020 in potem v 2021 so roki 15. 2. 2021, 15. 5. 2021 in 15. 9. 2021.

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov

Z naslova Programa razvoja podeželja bo za podukrep 4.2. (M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov) objavljen razpis za mikro, mala in srednja podjetja in sicer za predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov. Namen razpisa je izboljšanje konkurenčnost živilskopredelovalne panoge z povečanjem investicij v predelavo kmetijskih proizvodov tako v kmetijske proizvode kot v nekmetijske proizvode. Sredstva iz razpisa je možno pridobiti tudi za trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave.

Upravičeni stroški bodo od 30 do 50 % sofinancirani pri čemur se bodo morali nanašati na naštete namene.  Višina sofinanciranja je odvisna od vrste naložbe in je za enostavne naložbe do vključno 200.000 € skupne priznane vrednosti ter za zahtevne naložbe do 3 M€ za mala podjetja in do 5 M€ za srednje velika podjetja.

Rok za oddajo prijave je 26.10.2020 do 24 ure.