202004.21

Člani PKK Vladi RS in GZS podali predloge kriznih ukrepov zaradi posledic koronavirusa na gospodarstvo

(Foto: Reuters)

Spoštovani,

pred vami je dokument s predlogi kriznih ukrepov zaradi posledic koronavirusa na gospodarstvo, ki je rezultat telekonference članov Podjetniškega kluba Kamnik (v nadaljevanju: PKK), ki se je odvijala dne 24.3.2020. Na konferenci smo prepoznali najmanj štiri kategorije podjetij, za katere smo predlagali različno raven ukrepov in oblikovane predloge s podporo župana Mateja Slaparja dne 26. 3. 2020 poslali direktno predsedniku Vlade RS Janezu Janši in koordinatorju strokovne posvetovalne skupine dr. Mateju Lahovniku, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku ter direktorici Gospodarske zbornice Slovenije mag. Sonji Šmuc.

Ključno spoznanje po prvi konferenci je, da so se podjetja znašla v zelo različnih situacijah in da bi bilo smiselno ukrepe diferencirati po stopnji prizadetosti podjetij. Pri najbolj prizadetih podjetjih razbremenjevanje ne bo zadostovalo, pač pa morajo ta podjetja poleg zaščite pred upniki dobiti tudi likvidnostno podporo. Hitra pomoč je najbolj potrebna tistim podjetjem, ki so zaradi ukrepov preprečitve širjenja koronavirusa posredno ali neposredno žrtve zaustavitve njihove dejavnosti ali dejavnosti njihovih kupcev. V tej skupini je potrebno s posebno skrbnostjo in hitrostjo podpreti pretežno v izvoz naravnana podjetja, velike izvoznike (nad 15 mio EUR izvoza) pa individualno obravnavati.

Do sedaj so se nam za pobude in predloge z nakazanimi rešitvami zahvalili iz GZS in pa MGRT in oboji sporočili, da bodo predloge preučili in jih upoštevali v največji možni meri. Na odziv iz kabineta predsednika vlade še čakamo.

Iz kabineta ministra Počivalška so sporočili, da se država sooča s krizo, ki ima čisto nove razsežnosti in posega v pore gospodarskega in družbenega življenja cele države in se zato zahvaljujejo za naše pobude in predloge. Sporočajo nam, da Vlada RS skupaj s posvetovalno skupino pripravlja ukrepe za vse skupine, ki jih je prizadela epidemija. Na prvem mestu je tako reševanje socialnega položaja ljudi, ki se jim bodo prihodki posledično znižali, sledijo samostojni podjetniki in posamezniki, ki so praktično ostali brez prihodkov in podjetja, katerim je potrebno pomagati pri ohranitvi delovnih mest. Na področju delovnih razmerij in plač ter likvidnosti gospodarstva je bil narejen prvi korak.

Iz GZS smo prejeli zahvalo za naše predloge. Sporočajo, da na GZS spremljajo razmere na vseh področjih in regijah. Razmere se dramatično spreminjajo, kar 60% podjetij ocenjuje, da bodo imeli več kot 50 % upad prihodkov in računajo na več kot 3 mesečno krizo. Zato so na GZS pripravili nove predloge za pomoč vsem podjetjem, ki bodo imela težave. V kontaktih, ki jih imajo s predstavniki vlade, vidijo razumevanje in pripravljenost, da bodo dopolnili ukrepe vlade za pomoč podjetjem. Zagotavljajo nam, da bodo na Gospodarski zbornici naredili vse, kar je v njihovi moči, da bo pomoč gospodarstvu ustrezna in tudi pravočasna.

Na njihovih spletnih straneh  https://www.gzs.si/koronavirus/ objavljajo številne informacije o ukrepih in razmerah, še naprej pa si želijo naših informacij in predlogov za premagovanje krize.

 

Predlogi kriznih ukrepov članov Podjetniškega kluba Kamnik zaradi posledic koronavirusa na gospodarstvo

PREDLOGI KRIZNIH UKREPOV – Podjetniški klub Kamnik

Na konferenci smo prepoznali najmanj štiri kategorije podjetij, za katere smo predlagali različno raven ukrepov:

1.       Skupina: Močno prizadeti izvozniki

Opis skupine:  V to skupino spadajo kvalitetna podjetja, ki svojo prodajo ustvarjajo pretežno na izvoznih trgih, imajo zdrave bilančne rezultate (50% kapitala v virih, EBITDA nad 10%) in so jim preventivni ukrepi oblasti na izvoznih trgih (imobilizacija prebivalstva in zaprtje dejavnosti)  v celoti ukinili posel, zaradi česar so čez noč ostali brez prodaje in prihodkov.

Cilj ukrepov: Preprečitev likvidacije ali stečaja izvoznikov v naslednjih 2-3 mesecih. Zagotovitev rednih prihodkov zaposlenim in druga likvidnostna razbremenitev (vsaj za čas omejitvenih ukrepov) sta ključna za njihov obstoj, ohranitev njihovih kadrovskih potencialov, kompetenc in sredstev ter pridobitev časa za bolj zvezno prestrukturiranje in ponoven dvig po zaključku pandemije.

Predlagani ukrepi:

Država za omejen čas prevzame nase večji del finančnega bremena ohranjanja poslovne strukture podjetij:

–          zagotovitev sredstev za minimalne redne plače za obdobje 3 mesecev; uvedba vsaj egalitarne minimalne plače zaposlenim na ravni pomoči nezaposlenim ob pogojevanju nespremenjenega delovnopravnega statusa – socialnim transferom se država v primeru stečajev tako in tako ne bo mogla izogniti,

–          oprostitev plačila vseh prispevkov in davkov,

–          moratorij pred sprožanjem insolvenčnih postopkov s strani dobaviteljev in finančnih upnikov, zlasti tujih zavarovalnic,

–          moratorij na odplačilo anuitet,

–          individualna obravnava firm z več kot 20 mio € izvoza v letu 2019 ter v soglasju z lastnikom in vodstvom fleksibilno določiti čas subvencioniranja, saj bodo panoge tudi po odpravi omejitvenih ukrepov potrebovale različno dolgo, da si opomorejo.

2.       Skupina:  Ustavljene dejavnosti  

Opis skupine: V to skupino spadajo trenutno zaradi razmer povsem nedelujoča podjetja in s.p. (turistična podjetja, gostilne, točilnice, frizerji, javni transport, neživilske trgovine, servisi, vrtni centri in z državnimi ukrepi druge ustavljene dejavnosti), ki svojo prodajo ustvarijo pretežno na lokalnem trgu in so po prepovedi delovanja hipno ostala brez prihodkov.

Cilj ukrepov: Ohranitev obstoječih nosilcev dejavnosti (preprečitev likvidacije ali stečaja v naslednjih 2 mesecih). Preprečitev njihovega propada bo omogočila hiter dvig teh dejavnosti po zaključku epidemije.

Predlagani ukrepi:

Država za omejen čas prevzame nase večji del finančnega bremena ohranjanja kadrovske strukture podjetij:

–          zagotoviti sredstva za plače zaposlenih (vsaj v višini pomoči nezaposlenim) ali samozaposlenih,

–          oprostitev vseh davkov in dajatev za čas zaprtja + enkraten znesek pomoči za fiksne stroške in ponoven zagon,

–          moratorij na odplačilo anuitet,

–          zaščito pred sprožanjem insolvenčnih postopkov,

–          čimprej sprejeti obvezne zaščitne ukrepe za servisne storitve in jih v najkrajšem času sprostiti.

3.       Skupina: Delno prizadeta podjetja  (od -30% do -50%)

Opis skupine : V to skupino spadajo podjetja in s.p.-ji, ki zaenkrat še delujejo, a imajo obseg prodaje zaradi neposrednih in posrednih posledic ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa zmanjšan za 30% do 50%.

Cilj ukrepov: Ohranjanje njihove likvidnosti in poslovne aktivnost. Olajšati prilagoditev na zmanjšan obseg proizvodnje. Brez pomoči lahko tudi te družbe hitro zaidejo v resne likvidnostne težave, ki bodo ogrozile njihov že tako zmanjšan obseg delovanja ali celo obstoj.

Predlagani ukrepi:

–          vsaj delna zaščita pred sprožanjem insolvenčnih postopkov,

–          olajšan dostop do kreditov za premostitev likvidnostnih težav,

–          moratorij na odplačilo anuitet,

–          odlog ali delna oprostitev davkov in dajatev,

–          jasna navodila glede zaščite zaposlenih,

–          zmanjšati obremenitev plač ali določiti davčno olajšavo za izplačila kriznega dodatka zaposlenim zaradi povečanega zdravstvenega tveganja.

4.       Skupina: Neprizadeta podjetja

 Opis skupine : V to skupino spadajo podjetja in s.p.-ji, ki zaenkrat še nimajo zmanjšane prodaje in prihodkov ali celo beležijo porast povpraševanja.

Cilj ukrepov: Ohranjanje njihovega nemotenega poslovanja v času epidemije.

Predlagani ukrepi:

–          jasna navodila, kako v proizvodnih procesih obvezno zaščititi ljudi pred vnosom in medsebojno okužbo,

–          zmanjšati obremenitev plač ali določiti davčno olajšavo za izplačila kriznega dodatka zaposlenim zaradi povečanega zdravstvenega tveganja,

–          v najkrajšem času z intervencijskimi nakupi normalizirati trg z zaščitnimi sredstvi,

–          zagotavljati pretok tovornega prometa.

Paket ukrepov Vlade RS za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, t.i. protikorona paket, je spodbuden in že vsebuje nekatere ukrepe, ki jih navajamo v našem dokumentu, vendar opozarjamo, da bo pomemben tudi nadzor nad izvedbo, saj imajo nekatera podjetja že težave s komercialnimi bankami, ki se prepočasi odzivajo na zahteve po moratoriju anuitet kreditov in leasingov, ter grozijo z zvišanjem obresti ob padcu bonitetne ocene. Pozivamo Vlado, da prouči naše predloge in jih prepozna kot konstruktiven prispevek kamniškega podjetniškega kluba k reševanju težkih gospodarskih razmer, v katerih smo se znašli.

Vse dobro vam želimo.

Stojan Hergouth, direktor Jata Emona                                                                              predsednik Podjetniškega kluba Kamnik

in celotni Upravni odbor PKK