201612.07

Daljinsko ogrevanje na OVE in pilotni projekti v energetiki

Bliža se novoletni čas, ki predstavlja tudi čas druženja, novoletnih večerij in snovanje novih idej za prihodnost. Obiskovanje poslovnih partnerjev in sočlanov PKK je tudi priložnost za zasnove partnerstva pri izvedbi novih projektov. Mogoče ne direktno povezanih z glavno dejavnostjo in razvoja le te, temveč posredno povezanih z izvajanjem vaše dejavnosti. Takšno področje je vsekakor energetika, na področju katere sta bila pred kratkim objavljena dva razpisa in sicer za daljinsko ogrevanje na OVE in za pilotno/demonstracijske projekte. Do konca naslednjega leta pa bodo velike družbe morale izdelati energetske preglede, za katere se s strani države predvideva tudi sofinanciranje. Izdelava energetskih pregledov je vsekakor smiselna tudi za manjša podjetja, saj dolgoročno izvedba dobro zastavljenih ukrepov prinaša prihranke stroškov za energijo. V naslednjem letu so predvideni tudi številni drugi razpisi o katerih bomo podrobneje pisali v začetku naslednjega leta.

Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije (OVE)

Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Upravičeni so tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. Upravičeni prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

Upravičeni nameni:

 • izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;
 • razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
 • v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Upravičeni stroški:

 • stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
 • stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
 • postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
 • stroški solarnega sistem, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije, hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;
 • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Vrednost prijavljenega projekta mora znašati najmanj 400.000 EUR (brez DDV), v primeru mikro sistemov in razširitev obstoječih sistemov DO OVE mora vrednost projekta biti višja od 100.000 EUR (brez DDV). Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.

Za investicijo mora biti izdelana investicijska dokumentacija, ki ne sme biti starejša od enega leta in mora jasno izkazovati namen in izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Merilo za izbiro operacij je toplotna obremenitev omrežja (kWh/leto/m), ki se določi kot razmerje med letno prodano količino toplote in dolžino trase omrežja.

Višina sofinanciranja (finančne državne pomoči) je odvisna od velikosti podjetja in lahko znaša največ:

 • 35 % za velika podjetja,
 • 45 % za srednja podjetja,
 • 55 % za mala in mikro podjetja,
 • dodatnih 10 % za sisteme soproizvodnje toplote in električne energije.

Sredstva za operacijo je potrebno zalagati iz lastnih sredstev in se povrnejo na podlagi zahtevkov za izplačilo, ki mora med drugim vsebovati kopije računov, dokazila o plačilu, pogodbe in fotografije o izvajanju.

Prvi rok za oddajo vlog je 29.12.2016, naslednji prvi delovni četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru v letu 2017.

Več informacij: MM Sol/novice

Pilotni/demonstracijski projekti – Pretvorba, distribucija in upravljanje energije

Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih projektov (PD projektov) podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Strategije pametne specializacije (SPS) – Pametna mesta in skupnosti. Namen razpisa je tudi testiranje oziroma demonstracija razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

PD projekti morajo biti novi ali izboljšani proizvodi, procesi ali storitve, ki so razviti do stopnje, da so potrjeni v končni obliki in testirani pri uporabi v realnem okolju. Cilj le tega je pridobitev referenc podjetij za komercializacijo. Usmerjeni morajo biti vsaj v eno izmed naslednjih konceptualnih področij:

 • spoznavnost in vodljivost distribucijskega omrežja (sistem upravljanja distribucijskih omrežij),
 • aktivno vključevanje odjema in naprednega vodenja odziva odjema,
 • celostno upravljanje z energijo.

Upravičenci / ciljne skupine: Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja s sedežem v Sloveniji ali z poslovnim naslovom podružnice  v Sloveniji. Javne raziskovalne organizacije  niso upravičeni prejemniki sredstev in lahko sodelujejo le kot zunanji izvajalci. Zunanji izvajalec ne sme biti 25 % ali več lastniško povezan z upravičencem. Na razpisu lahko sodeluje tudi konzorcij podjetji, pri čemur partner v konzorciju ne more nastopati kot zunanji izvajalec drugim partnerjem istega konzorcija.

Merila za ocenjevanje:

 1. Kakovost in tržni potencial projekta – 40 točk (stopnja tehnološke odličnosti, inovativnosti, tržni potencial in ciljni trgi, prispevek k S4);
 2. Sposobnost upravičenca – 30 točk (kadrovsko strokovna, raziskovalno – inovacijska, uravnoteženost konzorcija, razvojna osnova, bonitetna ocena);
 3. Metodologija – 20 točk (projektno vodenje, terminski plan, finančna konstrukcija);
 4. Širši družbeni vpliv – 10 točk (vplivi na okolje in prispevek k prehodu v krožno gospodarstvo, trajnostna naravnanost podjetja oz. konzorcija podjetij);

Upravičeni stroški:

 • Stroški plač (raziskovalni, strokovni in tehnični sodelavci);
 • Amortizacija opreme (stroški instrumentov in opreme v obsegu in za obdobje uporabe v PD projektu);
 • Stroški storitev zunanjih izvajalcev (pogodbene raziskave za namen projekta v vrednost 25 % celotnih upravičenih stroškov);
 • Posredni stroški (dodatni režijski stroški in drugi stroški poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog);

Višina sofinanciranja: za velika podjetja do 25 %, za srednje velika podjetja do 35 %, za mikro in mala podjetja do 45 %.

Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa je obdobje od leta 2017 do leta 2020.

Več informacij: MM Sol/novice

Poleg na novo objavljenih dveh razpisov so trenutno aktualni še nekateri, ki so bili predstavljeni v mesecu oktobru in novembru. V začetku leta 2017 pa je predvidena objava tudi številnih novih razpisov o katerih boste seveda obveščeni. Naj samo opomnim, da so v začetku leta tudi številne objave v sklopu programov sodelovanja (Čezmejni programi, Transnacionalni programi in Medregionalni programi), ki predstavljajo številne možnosti za razvoj podjetja. Pri slednjih je še posebej pomembna priprava projektne naloge, ki pa predstavlja proces tako z vidika vsebine kot z vidika povezovanja partnerjev. V kolikor želite dodatne informacije ali pa vas zanima primeren razpis za vašo dejavnost, vas vljudno vabim, da me kontaktirate.

Matija Matičič (MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve)