201711.14

Energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije

V tokratnem prispevku bi rad najprej pohvalil našo projektno ekipo (podjetje MM Sol in projektne sodelavce), saj smo bili 100 % uspešni s prijavami na razpisih za izrabo obnovljivih virov energije (OVE) in smo uspeli za naročnike pridobiti malo več kot 4,3 milijona EUR nepovratnih sredstev. Za investitorje smo vodili projekte od priprave projekte naloge do prijave projekta na javni razpis. V nadaljevanju bomo sodelovali pri vodenju projekta in pripravili vse potrebno za uspešno črpanje odobrenih nepovratnih sredstev. Trenutno aktualni Javni razpisi iz področja energetske učinkovitosti in OVE so namenjeni za izgradnjo daljinskega ogrevanja na OVE, postavitev manjših objektov za proizvodnjo električne energije, za nakup električnih vozil in za izvedbo energetskega pregleda. Poleg navedenih razpisov je trenutno objavljen tudi razpis za spodbujanje procesnih izboljšav v podjetjih.

Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije (OVE)

Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Upravičeni so tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. Upravičeni prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

Upravičeni nameni: izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW; razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;

Vrednost prijavljenega projekta mora znašati najmanj 400.000 EUR (brez DDV), v primeru mikro sistemov in razširitev obstoječih sistemov DO OVE mora vrednost projekta biti višja od 100.000 EUR (brez DDV). Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.

Za investicijo mora biti izdelana investicijska dokumentacija, ki ne sme biti starejša od enega leta in mora jasno izkazovati namen in izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Merilo za izbiro operacij je toplotna obremenitev omrežja (kWh/leto/m), ki se določi kot razmerje med letno prodano količino toplote in dolžino trase omrežja.

Višina sofinanciranja (finančne državne pomoči) je odvisna od velikosti podjetja in lahko znaša največ: 35 % za velika podjetja, 45 % za srednja podjetja, 55 % za mala in mikro podjetja, dodatnih 10 % za sisteme soproizvodnje toplote in električne energije.

Naslednji rok za prijavo je 1.2.2018.

Sofinanciranje postavitve MHE in vetrnih elektrarn

S strani Ministrstva za infrastrukturo je objavljen razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn za obdobje 2017 do 2020. Namen javnega razpisa je s pomočjo finančni spodbud, ki se dodelijo kot državne pomoči spodbuditi gradnjo novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.

Upravičenci: Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški: Stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja, nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije, stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Višina sofinanciranja: Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % vrednosti upravičenih stroškov investicije.

Rok za prijavo:  Naslednji rok za prijavo je 26.1.2018

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskega pregleda

Eko sklad je objavil javni poziv, ki je namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem in sicer za izvedbo energetskih pregledov. Namen energetskih pregledov je poleg seznanitve z obstoječim profilom rabe energije tudi ocena stroškovne učinkovitosti možnosti prihranka energije. Sestavni del EP je tudi analiza možnosti uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi.

Z izdelavo energetskega pregleda podjetje pridobi strokovno podlago za odločitve o investicijah, glede na tveganja, vračilno dobo in zahtevnost le teh. Energetski pregled mora glede na razpis minimalno vsebovati:

  • podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi), tehnološkega procesa ali industrijskega obrata, vključno s transportom oziroma samega transporta;
  • analizo stroškov celotnega življenjskega kroga stavbe, procesa in/ali transporta tako, da se upoštevajo dolgoročni prihranki, preostala vrednost dolgoročnih naložb in diskontne stopnje, če je to mogoče;
  • nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije (organizacijski in investicijski);
  • analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke;
  • ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba).

Višina sofinanciranja znaša 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV.

Izdelavo energetskega pregleda mora podjetje naročiti pri zunanjem izvajalcu.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva. Energetski pregled pa je potrebno izdelati najkasneje 12 mesecev po pridobitvi odločbe o dodelitvi sredstev.

Finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

Eko sklad je objavil javni poziv, ki je namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev v obliki nepovratnih finančnih spodbud  pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za naložbe v nakup ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednje ukrepe:

  • nakup novega vozila na električni pogon;
  • nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender);
  • predelavo vozila v električno vozilo, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem.

Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

Matija Matičič, MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve