201704.25

Energetski pregled podjetja in drugi aktualni razpisi

Vsako podjetje ima med odhodki stroške za energijo, eni večje drugi manjše. Z energetskim pregledom se lahko seznanite z obstoječim profilom rabe energije in pridobite analizo možnih ukrepov za zmanjšanje stroškov energije. EKOSklad je v petek 21.4. objavil javni razpis za sofinanciranje izdelave energetskega pregleda v višini 50 % upravičenih stroškov. Tako boste poleg ukrepov za zmanjšanje stroškov za energijo pridobili tudi sofinanciranje izdelave energetskega pregleda (EP). Kakovosten energetski pregled z meritvami vam lahko pripravimo tudi v podjetju MM Sol skupaj z našimi partenrji. Glede na to, da gre za odprti javni razpis, pa bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prej prijavili. Poleg sofinanciranja energetskih pregledov so v nadaljevanju na kratko predstavljeni tudi drugi aktualni razpisi (investicije za MSP na področju lesne dejavnosti, sofinanciranje postavitve MHE in vetrnih elektrarn).

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskega pregleda

Eko sklad je objavil nov javni poziv, ki je namenjen dodeljevanju nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem in sicer za izvedbo energetskih pregledov. Namen energetskih pregledov je poleg seznanitve z obstoječim profilom rabe energije tudi ocena stroškovne učinkovitosti možnosti prihranka energije. Sestavni del EP je tudi analiza možnosti uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi.

Z izdelavo energetskega pregleda podjetje pridobi strokovno podlago za odločitve o investicijah, glede na tveganja, vračilno dobo in zahtevnost le teh. Energetski pregled mora glede na razpis minimalno vsebovati:

  • podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi), tehnološkega procesa ali industrijskega obrata, vključno s transportom oziroma samega transporta;analizo stroškov celotnega življenjskega kroga stavbe, procesa in/ali transporta tako, da se upoštevajo dolgoročni prihranki, preostala vrednost dolgoročnih naložb in diskontne stopnje, če je to mogoče;
  • nabor možnih ukrepov učinkovite rabe energije (organizacijski in investicijski);
  • analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke;
  • ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba).

Pri izdelavi energetskega pregleda je potrebno upoštevati tudi mednarodne standarde na področju energetike (SIST ISO 50002 ali serijo standardov SIST EN 16 247-1, SIST EN 16 247-2, SIST EN 16 247-3 in SIST EN 16 247-4).

Višina sofinanciranja znaša 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV.

Izdelavo energetskega pregleda mora podjetje naročiti pri zunanjem izvajalcu.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave zaključka javnega poziva. Energetski pregled pa je potrebno izdelati najkasneje 12 mesecev po pridobitvi odločbe o dodelitvi sredstev.

Več informacij: Energetski pregled podjetja

Razpisi za MSP na področju lesne dejavnosti

V sredini aprila je bil objavljen razpis za Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017. Namen razpisa je spodbuditi lesno predelovalno dejavnost, kot tudi povezovanje v gozdno lesni verigi. Namen razpisa pa je predvsem spodbuditi ukrepe za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepe za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo. Razpis je namenjen mladim podjetjem na področju rabe lesa. Več informacij o razpisu lahko najdete na (http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=58.).

V nadaljevanju pa je na kratko predstavljen predviden razpis na področju lesne dejavnosti, ki bo objavljen predvidoma v mesecu maju in na katerega se bodo lahko prijavili vsi MSP na tem področju.

Namen razpisa bo: spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti. S spodbudami želimo povečati rast MSP ter dodane vrednosti na zaposlenega oz. zaposlovati nove ljudi.

Višina razpisanih sredstev: 5.045.389 EUR (nepovratni viri).

Upravičenci: vsi MSP.

Upravičeni stroški: stroški za opremo, investicije v neopredmetena sredstva, storitve zunanjih izvajalcev, posredni stroški.

Maksimalna vrednost in višina sofinanciranja: do 500.000 EUR – do 35 % upravičenih stroškov.

Sofinanciranje postavitve MHE in vetrnih elektrarn

Konec marca je bil s strani Ministrstva za infrastrukturo objavljen razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn za obdobje 2017 do 2020. Namen javnega razpisa je s pomočjo finančni spodbud, ki se dodelijo kot državne pomoči spodbuditi gradnjo novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.

Upravičenci: Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški: Stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja, nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije, stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Višina sofinanciranja: Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 20 % vrednosti upravičenih stroškov investicije.

Rok za prijavo: Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 28. 09. 2017.