201910.28

Finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

V avgustu je Eko sklad objavil drugi javni poziv za finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Gre za nabor ukrepov, za katere je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo 20 milijonov evrov vreden javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2019 do 2022. S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2019, 2020, 2021 in 2022. V nadaljevanju sta predstavljena oba razpisa.

Javni poziv 76FS-PO19

Nepovratna sredstva je možno pridobiti v višini do 20 %, kredit pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Slednji je po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0%. Kot je razvidno iz obrestne mere gre za zelo ugoden kredit, pri čemur je možno za investicijo dobiti tudi 20 % nepovratnih sredstev. V kolikor v podjetju ugotavljate, da imate bodisi previsoke stroške za energijo v objektu, bodisi imate možnost izrabe obnovljivih virov, potem je sedaj idealni čas za izvedbo tovrstne investicije.

V nadaljevanju podajamo kratek povzetek Javnega poziva 76FS-PO19. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

 1. A – toplotna izolacija fasade
 2. B – toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo
 3. C – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
 4. D – zamenjava zunanjega stavbnega pohištva
 5. E – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
 6. F – vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
 7. G – zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
 8. H – vgradnja solarnega ogrevalnega sistema
 9. I – vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
 10. J – vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
 11. K – optimizacija sistema ogrevanja
 12. L – vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje
 13. M – gradnja skoraj nič-energijske stavbe
 14. N – izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
 15. O – vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
 16. P – uvedba sistema upravljanja z energijo
 17. R – ukrep energetske optimizacije v tehnološkem procesu
 18. S – naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

Vir in informacije: EKOSKLAD

Javni razpis DO OVE 2019 – 2022

Predmet sofinanciranja so projekti daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) za obdobje 2019 do 2022 v naslednji vsebini:

 • izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;
 • razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
 • v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 35 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, če je prijavitelj veliko podjetje. Pri srednjih podjetjih se zgornja višina dodeljene finančne spodbude poveča za 10 odstotnih točk, pri malih podjetjih pa za 20 odstotnih točk. Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.

Vir in informacije: Ministrstvo za infratrutkuro