201610.04

Jesenske priložnosti za sofinanciranje iz EU skladov

Po pestrem poletju na področju objav javnih razpisov za gospodarstvo je trenutno s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prisotno zgodnjejesensko zatišje. Trenutno sta aktualna dva razpisa. Že v oktobru pa je predvidena objava številnih razpisov, ki so navedeni v nadaljevanju. Na podlagi izkušenj iz pomladanskih in poletnih objav razpisov, je pomembno biti pripravljen na razpis že pred objavo, saj so roki za oddajo po objavi zelo kratki. Za osebno asistenco na področju predvidenih razpisov se lahko obrnete na matija.maticic@mm-sol.si. Takoj po objavi razpisov bodo povzetki ključnih informacij objavljeni tudi na spletni strani Podjetniškega kluba Kamnik.

Poleg razpisov na državni ravni pa obstajajo tudi številne možnosti tako prijav direktno v Bruselj (Obzorje 2020) kot tudi možnosti povezovanj s podjetji v sosednjih državah (Hrvaška, Avstrija). Za prijave na navedene evropske razpise je pomembno povezovanje s parterji iz drugih držav (Horizon 2020) oziroma iz sosednjih držav (Interreg SI-HR oz Interreg SI-AT). Namen programa Obzorje 2020 (Horizon 2020) je podpreti inovativne in razvojne projekte z dobrim tržnim potencialom iz celotne EU. Program obsega več kot 200 razpisov za projekte, ki imajo potencial za povečanje konkurenčnosti EU. Za projekte, ki so bližje trgu, je možnost sofinanciranja 70 %, za raziskovalno – razvojne projekte pa 100 %. V projekt pa morajo biti vključeni vsaj trije partnerji iz treh različnih držav članic EU. Ključno pri projektu pa je, da dosega večjo evropsko sliko in je res inovativen (prelomen).


Aktualni razpisi na nacionalni ravni

S strni MGRT sta za gospodarstvo trenutno aktualna dva razpisa in sicer za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (drugo odpiranje 7.12.2016) in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 (drugo odpiranje 27.1.2017).

Iz naslovna razpisa za inovativne turistične produkte/storitve je možno sofinanciranje do 70 % upravičenih stroškov vendar največ do 200.000 evrov. Sredstva se dodeljujejo po pravilu “de minimis”. Minimalna vrednost upravičenih stroškov projekta je 30.000 evrov. Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih in inovativnih turističnih proizvodov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja. Pri aktivnostih vezanih na umestitev turističnega proizvoda na trg je poudarek na digitalnih vsebinah. Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev za svetovanje, oblikovanje (grafična podoba), digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij, oglaševanje, specializacija. Upravičeni so stroški, ki bodo nastali od dneva oddaje na zapis do zaključka (15.10.2018).

Za izvajanje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 je možno sofinanciranje do 50 % upravičenih stroškov, vendar največ 4.500 EUR. Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so strošek/izdatek svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec z ustreznimi referencami. Podjetje, ki kandidira na razpis mora že biti prisotno na tujih trgih (vsaj 3 % prodaje v letu 2015), zaposlovati mora najmanj 5 oseb za polni delovni čas. Poleg pogojev za kandidiranje pa se projekti točkujejo po merilih za izbor, ki so določena z kakovostjo projekta, finančno sposobnostjo, tržnim potencialom podjetja, reference zunanjega izvajalca in zaščito industrijske lastnine.


Predvideni razpisi na nacionalni ravni

V jeseni je s strani MGRT predvidena objava številnih razpisov za gospodarstvo. Kot je bilo napisano v uvodnem odstavku se je pomembno pripraviti že prej, saj so roki za oddajo kratki. V oktobru in novembru je predvidena objava naslednjih razpisov:

  • Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij

Namen: spodbujanje raziskovalno-razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov, na področjih Strategije pametne specializacije tudi z vključevanjem interdisciplinarnih znanj (kreativnost, dizajn, okolje, itd.). Trajanje projekta v obdobju 2016 – 2017.
Upravičeni stroški: stroški osebja, posredni stroški, stroški pogodbenih raziskav in svetovalnih storitev.
Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednja do 35 %, velika do 25 % (maksimalna vrednost 200.000 EUR).

  • Pilotni/demonstracijski projekti

Namen: Sofinanciranje demonstracijskih projektov za testiranje novih rešitev za neposredno uporabo v praksi (pametna mesta, mobilnost, tovarne prihodnosti). Trajanje projekta do 2018 (maksimalno 2 leti).
Upravičeni stroški: Stroški RR osebja, raziskovalne opreme, pogodbenih raziskav, znanja in patentov, režijski stroški in drugi stroški poslovanja.
Višina sofinanciranja: mikro in mala podjetja do 45 %, srednje velika do 35 %, velika do 25 % (maksimalna vrednost 2.500.000 EUR).

  • Dvig kakovost poslovanja ali proizvodov/storitev MSP

Namen: podpora podjetjem pri pridobivanju mednarodnih certifikatov, drugih potrdil za ustreznost in kakovost poslovanja oziroma izdelkov, podpora pri zaščiti intelektualne lastnine.
Upravičeni stroški: stroški zaščite intelektualne lastnine, pridobitev mednarodno priznanega certifikata za kakovost poslovanja, proizvoda, storitve.
Višina sofinanciranja: do 50 % (maksimalna vrednost do 15.000 EUR).

  • Predstavitve podjetij na mednarodnih forumih in mednarodnih B2B dogodkih

Namen: podpora podjetjem pri iskanju ustreznih tujih poslovnih partnerjev preko B2B platform po vnaprej določenem izbiranju sogovornikov.
Upravičeni stroški: stroški udeležbe za vstop v mrežo organizacije B2B oz. kotizacije za sodelovanje na specializiranih dogodkih
Višina sofinanciranja: do 50 % (maksimalna vrednost do 5.000 EUR).

  • Javni razpis za procesni vavčer (2016-2017)

Namen: izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (prenova poslovnih procesov, business process management, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, itd.)
Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev
Višina sofinanciranja: do 50 % financiranje (maksimalna vrednost do 20.000 EUR).


Zgoraj so bili predstavljeni predvideni razpisi v oktobru in novembru. Točni datumi niso znani, vendar bodo navedeni razpisi zagotovo objavljeni pred koncem leta. Kot je bilo uvodoma povedano je pomembno načrtovati prijavo pred objavo javnega razpisa, saj so roki kratki, grobe usmeritve pa so znane že prej. Poleg javnih razpisov MGRT so na nacionalni ravni tudi druge možnosti vezane na kmetijstvo (kmetijska gospodarstva), izobraževanje (povezovanje z izobraževalnimi ustanovami), zaposlovanje, itd.

Pri prijavi na razpise in iskanje optimalnih je pomembno poznati vaše želje oziroma vaše projekte, saj EU skladi predstavljajo zelo raznolike možnosti. V kolikor želite dodatne informacije ali pa začeti z aktivnostmi priprave projektnega predloga, vas vljudno vabim, da me kontaktirate.


Matija Matičič,
MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve, s.p.
email: matija.maticic@mm-sol.si
GSM: 051 339 889