201701.20

Možnost sofinanciranj v prvi polovici 2017

Z novim letom je predvidena objava številnih razpisov na nacionalni ravni, odprte pa so tudi številne možnosti teritorialnega sodelovanja (Interreg). Tako bodo v prvi polovici leta 2017 možne prijave za krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij, snovno in energetsko učinkovitost, spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa, za nove ali atraktivne turistične produkte destinacije in za vzpostavljanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih. Izvajanje programov EU skladov je v polnem teku in glede na raznolikost obstajajo možnosti za številna podjetja. V kolikor imate ideje, vam z veseljem predstavim možnosti za sofinanciranje (http://www.mm-sol.si/). V letu 2016 smo bili uspešni pri številnih prijavah.

Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov

Konec leta 2016 je bil objavljen JR za krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij, katerega predmet je spodbuditi podjetja k izvajanju raziskovalno-razvojnih dejavnostih znotraj podjetja ter prispevati k razvoju novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z izkazanim tržnim potencialom. Namen javnega razpisa je z vključevanjem visoko izobraženih strokovnjakov dosegati:

 • pospeševanje inovacij,
 • skrajšati čas od ideje do trga,
 • krepitev kompetenc podjetji z interdisciplinarnimi znanji,
 • vzpostavitev učinkovite inovacijske infrastrukture ter krepitve raziskovalno razvojnih oddelkov podjetij in
 • povečanje naložb zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije,
 • spodbujanje raziskovalno – razvojnih in inovacijskih projektov  podjetij za razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije.

Upravičenci za prijavo: tako MSP kot tudi velika podjetja.

Vrednost  sofinanciranja  posamezne  operacije  ne  more  biti  nižja  od  50.000 EUR  in  ne  višja  od 200.000 EUR. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 45 % za mikro in mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja in 25 % za velika podjetja.

Upravičeni stroški:

 • stroški plač članov raziskovalne skupine (stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci);
 • storitev zunanjih izvajalcev (stroški pogodbenih raziskav, ter svetovalnih in drugih ustreznih storitev, uporabljenih izključno za RRI projekt), pri čemer vrednost teh ne sme presegati 20% vrednosti celotnih upravičenih stroškov RRI projekta;
 • posredni stroški (v obliki pavšala v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov osebja na RRI projektu);

Rok za prijavo: 20.2.2017.

Več infomracij: MM Sol/novice

Ostali razpisi bodo objavljeni v prvi polovici leta 2017 o čemur boste obveščeni v sklopu novic Podjetniškega kluba Kamnik.

Evropsko teritorialno sodelovanje

Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS) predstavlja možnosti sofinanciranja projektnih partnerjev na določenem območju (obmejna območja, geografsko zaokrožena, medregionalna). Evropska kohezijska politika je za teritorialno sodelovanje določena z Programi Interreg, ki so v obdobju 2014 – 2020 naslednji:

 • Čezmejni programi (območje Kamnika lahko sodeluje z Avstrijo, Hrvaško in Italijo)
 1. Interreg SI-HR (odprti javni razpis – naslednji rok predvidoma junija 2017)
 2. Interreg SI-AT (odprti javni razpis)
 3. Interreg SI-IT (odprti javni razpis)
 • Transnacionalni programi:
 1. Območje Alp – Interreg Alpin Space (aprila 2017);
 2. Srednja Evropa – Interreg Central Europa (septembra 2017);
 3. Mediteran – Interreg Mediterranean (februarja 2017);
 4. Jadransko-jonski program – Interreg Adrion;
 5. Podonavje – Interreg Danube Transnational Programme (razpis objavljen);
 • Medregionalni programi:
 1. Interreg Europe (marca 2017)
 2. Interact III
 3. Urbact III
 4. EPSON 2020

V čezmejnih programih znaša stopnja sofinanciranja 85 % upravičenih stroškov. Za stroške morajo upravičenci zalagati in jih dobijo povrnjena po kontroli upravičenih stroškov in aktivnosti. Sredstva se izplačujejo neposredno vodilnim partnerjem projektov, ki jih nato posredujejo ostalim projektnim partnerjem. Upravičenci v programih so tudi mala in srednje velika podjetja, ki so z dobrimi razvojnimi idejami celo dobrodošla. Enako velja tudi pri ostalih dveh vrstah programov.

Pri prijavi na razpise in iskanje optimalnih je pomembno poznati vaše želje oziroma vaše projekte, saj EU skladi predstavljajo zelo raznolike možnosti. V kolikor želite dodatne informacije ali pa začeti z aktivnostmi priprave projektnega predloga, vas vljudno vabim, da me kontaktirate. Lahko mi predstavite vaše zamisli in poiskal vam bom tako možnosti sofinanciranja kot tudi podal potrebne usmeritve pri pripravi projektne naloge.

Matija Matičič

E: matija.maticic@mm-sol.si

W: http://www.mm-sol.si