201809.25

Nadgradnja digitalne komunikacije in DEMO PILOTI

Jeseni imate možnost sofinanciranja za spletne strani, elektronsko izmenjavo, produktno prodajne videe, itd. V kolikor imate torej željo po razvoju elektronskega poslovanja na novih tujih trgih lahko s prijavo na razpis pridobite 70 % sofinanciranja in sicer do 30.000 EUR. Predvidene aktivnosti morate izvesti do 31.8.2019 za prvo odpiranje, pri čemur so upravičeni stroški (operacije) od oddaje vloge. Poleg opisanega razpisa je trenutno aktualen tudi razpis »DEMO PILOTI II 2018«, ki je namenjen za spodbude razvojnim in inovacijskim dejavnostim in sicer za izvedbo pilotnih pilotnih projektov, usmerjenih v razvoj za testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju. Višina sofinanciranja je od najmanj 1.000.000 EUR do največ 5.000.000 EUR. V kolikor imate torej predvidene pilotne razvojne aktivnosti, je vsekakor smiselna prijava na razpis »DEMO PILOTI«.

Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP

Namen razpisa je podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje (upravičeni stroški):

  1. Elektronsko izmenjavo med partnerji
  2. Digitalizacijo nastopov na sejmih
  3. Spletne strani za tuje trge
  4. Spletne trgovine
  5. Produktno-prodajne videe
  6. Krepitev kompetenc – usposabljanja

Poleg splošnih pogojev je za prijavo potrebno izpolnjevati še naslednje pogoje:

Prijavitelj je na dan 1. 9. 2018 za prvo odpiranje zaposloval vsaj dve (2) osebi za polni delovni čas.

Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge (upošteva se datum vpisa v ustrezni register).

Iz predložene finančne konstrukcije v okviru prijavljene operacije so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije.

Do sofinanciranja so upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

V vlogi bo moral prijavitelj navesti zunanje/ga izvajalca/e, ki bo/bodo storitev opravil/i. Zunanji izvajalec mora o opravljenem delu pripraviti poročilo in mora imeti za izvedbo ustrezne reference.

Merila za ocenjevanje so število izvedenih ukrepov, reference zunanjega izvajalca, finančna sposobnost podjetja, tržni potencial podjetja in izpolnjevanje horizontalnih ciljev EU (širši družbeni vpliv).

Delež sofinanciranja je 70 % upravičenih stroškov. Dodeljen sredstva ne morejo biti nižja od 5.000 EUR in ne višja od 30.000 EUR. Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je od oddaje vloge do 31. 8. 2019.  Rok za prijavo je 5.11.2018.