201810.29

Nepovratna sredstva in ugoden kredit za naložbe v URE in OVE

V začetku oktobra je Eko sklad objavil javni poziv za finančne spodbude za podjetja za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Gre za nabor ukrepov, za katere je možno pridobiti nepovratna sredstva, kredit ali pa kombinacijo obojega. Nepovratna sredstva je možno pridobiti v višini do 20 %, kredit pa v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Slednji je po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0%. Kot je razvidno iz obrestne mere gre za zelo ugoden kredit, pri čemur je možno za investicijo dobiti tudi 20 % nepovratnih sredstev. V kolikor v podjetju ugotavljate, da imate bodisi previsoke stroške za energijo v objektu, bodisi imate možnost izrabe obnovljivih virov, potem je sedaj idealni čas za izvedbo tovrstne investicije.

V nadaljevanju podajamo kratek povzetek Javnega poziva 51FS-PO18. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Upravičene naložbe

Nova naložba je naložba v izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude po tem javnem pozivu:

 • toplotna izolacija zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten proti terenu
 • toplotna izolacija tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad zunanjim zrakom
 • toplotna izolacija stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi ravnih ali poševnih streh
 • zamenjava oken z energijsko učinkovitimi okni
 • vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe
 • vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe
 • zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije
 • vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah
 • vgradnja energijsko učinkovitega sistema razsvetljave
 • optimizacija sistema ogrevanja
 • naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo
 • gradnja skoraj nič-energijske stavbe
 • izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav
 • vgradnja energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnja frekvenčnih pretvornikov
 • uvedba sistema upravljanja z energijo
 • ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu
 • naložbe v naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote

Upravičenci so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah. Spodbuda je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v upravičenca.

Višina spodbude nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV. Pri tem je potrebno za naložbo izpolnjevati tehnične pogoje, ki so določeni v prilogi javnega poziva. Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem javnem pozivu, je trimesečni EURIBOR + 0 %.

Rok za zaključek naložbe je 2 (dve) leti od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude. Odločba postane dokončna z njeno vročitvijo vlagatelju.

Vsebina popolne vloge obsega v celoti izpolnjen obrazec Vloga 51FS-PO18, kopijo gradbenega dovoljenja in investicijsko dokumentacijo.

Rok za prijavo na javni poziv je od dneva objave dalje. Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS oziroma do dodelitve vseh sredstev.