1. člen

Namen KIKŠtarter pospeševalnika d.o.o.


KIKŠtarter pospeševalnik d.o.o. (v nadaljevanju Pospeševalnik) je podjetje, ki je ustanovljeno z razlogom, da financira podjetja v začetnih fazah razvoja – semenski kapital.

Namen in naloge Pospeševalnika so:

 • Financiranje zanimivih in razvojnih podjetij.
 • Sodelovanje s KIKŠtarterjem in drugimi sorodnimi pospeševalniki in ustanovami za razvoj podjetništva v občini Kamnik in širše.
 • Zagotavljanje semenskega kapitala za inovativna podjetja.
 • Potencialna podjetja za investiranje bo Pospeševalnik iskal v okviru Start up vikendov in podobnih predstavitev v okviru KIKŠtarterja in na drugih dogodkih, na katerih se predstavljajo mlada inovativna podjetja in ideje.
 • V zameno za vložek v podjetje (Start-up), Pospeševalnik praviloma dobi lastniški delež v Start up-u, če ni dogovorjeno drugače. Dogovor (pogodbo) med podjetjem v katerega se je investiralo in Pospeševalnikom mora potrditi Naložbeni odbor Pospeševalnika.

2. člen

Organizacijske oblike Pospeševalnika


 • Skupščina,
 • Naložbeni odbor (ki predstavlja tudi  komisijo za izbor podjetij za vlaganje v njih),
 • Poslovodja (ki je tudi član Naložbenega odbora).

3. člen

Skupščina


Skupščina  je najvišji organ Pospeševalnika, ki ga sestavljajo vsi lastniki Pospeševalnika.

Pristojnosti skupščine so:

 • sprejema družbeno pogodbo Pospeševalnika, njena dopolnila in spremembe,
 • sprejema Notranji pravilnik o delovanju Pospeševalnika, njegova dopolnila in spremembe,
 • določa smernice delovanja Pospeševalnika in na predlog poslovodje sprejema program dela,
 • razpravlja in sklepa o poročilih Naložbenega odbora,
 • sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun,
 • na predlog poslovodje, ali aktualnega predsednika Podjetniškega kluba Kamnik ali na predlog posameznikov voli poslovodjo in 4 člane Naložbenega odbora, ki hkrati predstavljajo komisijo za vlaganja v nova podjetja,
 • sklepa o prenehanju delovanja Pospeševalnika in drugih z družbeno pogodbo določenih odločitvah.

Skupščine so redne in izredne.

Redne skupščine Pospeševalnika so praviloma enkrat letno. Sklicuje jih poslovodja. Če skupščine poslovodja ne skliče v roku, lahko skupščino skliče Naložbeni odbor ali skupina lastnikov v skladu s pravili  družbene pogodbe.

Izredne skupščine so lahko sklicane glede posameznega vprašanja/problema in morajo biti sklicane v skladu z družbeno pogodbo, skliče pa jih lahko Naložbeni odbor ali  skupina lastnikov, ki predstavljajo desetino osnovnega kapitala.

Skupščino odpre poslovodja Pospeševalnika, nato pa predlaga delovnega predsednika in zapisnikarja. V primeru, da skupščine ne skliče poslovodja, jo  odpre sklicatelj, ali predstavnik sklicateljev, ki predlaga delovnega predsednika in zapisnikarja.  Predlagatelj skupščine mora poskrbeti tudi za pripravo gradiv.

Sklepčnost skupščine opredeljuje družbena pogodba.4. člen

Naložbeni odbor


Naložbeni odbor je operativno izvršilni organ Pospeševalnika. Naložbeni  odbor, ki hkrati predstavlja tudi komisijo za izbor potencialnih podjetij (Start-upov) za vlaganje v njih, šteje 5 članov med katerimi je eden enakopravni tudi  poslovodja Pospeševalnika.

Pristojnosti Naložbenega odbora so:

 • Priprava izhodišč in predlogov za delo Pospeševalnika.
 • V primeru neaktivnosti poslovodje, je naloga Naložbenega odbora tudi sklicevanje rednih in izrednih skupščin, priprava dnevnega reda in gradiva za skupščino.
 • Izbira podjetij (Start-upov) v katera Pospeševalnik vlaga sredstva. Z vsakim izbranim podjetjem se sklene notarsko overjena pogodba, v kateri se določi obveznosti podjetij, v katera Pospeševalnik investira. V pogodbi se določi tudi:
  • Prejet lastniški delež na strani Pospeševalnika.
  • Obveznosti podjetja, v katerega se investira:
   • redna kvartalna poročila o napredku projekta,
   • redna kvartalna poročila o odprtih obveznostih/terjatvah,
   • možnost vpogleda v poslovanje podjetja na zahtevo poslovodje Pospeševalnika.
   • obveznost predložitve dolgoročnega plana razvoja podjetja,
   • letni kadrovski in razvojni načrt,
   • primerjavo letnih planov in realizacije,
   • konkurenčna klavzula oz. nekonfliktnost interesov med dejavnostmi
   • izbranega podjetja in lastniki Pospeševalnika.
  • z dnem podpisa pogodbe med Start-upom in Pospeševalnikom, se Start-up odpove kakršnim koli tožbam proti Pospeševalniku ali katerimkoli izmed lastnikov Pospeševalnika iz naslova opravljanja konkurenčne dejavnosti.
 • Obveščanje lastnikov pospeševalnika glede vlaganj v nova podjetja.
 • Potrdi družbeno pogodbo med Pospeševalnikom in Start-upom, v katerega se bo vložilo finančna sredstva.

V primeru kršenja pravil se lahko izstopi iz izbranega podjetja. Izstop potrdi Naložbeni odbor. Praviloma mora biti ob izstopu vrnjen celotni vložek. V primeru, da le to ni mogoče je drugačen predlog potrebno potrditi in o tem obvestiti lastnike pospeševalnika.

V podjetje v katero je bilo vloženo se lahko tudi dodatno investira v obliki posojila ali povečanja lastniškega deleža.  O dokapitalizaciji ali posojilu podjetju, v katerega se je predhodno že investiralo, odloča Naložbeni odbor, ki mora o svoji odločitvi obvestiti lastnike Pospeševalnika.

Podjetja za vlaganje v njih Naložbeni odbor išče na Start up vikendih in na drugih tovrstnih dogodkih, lahko pa organizira tudi posamezne samostojne predstavitve.

Za pripravo stališč do posameznih vprašanj lahko Naložbeni odbor imenuje posebne komisije izmed lastnikov Pospeševalnika  in zunanjih strokovnjakov.

Naložbeni  odbor je za svoje delo odgovoren skupščini Pospeševalnika.

Naložbeni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje poslovodja Pospeševalnika. Naložbeni odbor sprejema veljavne sklepe, če so navzoči vsaj trije člani, sklepi pa so sprejeti, če so vsaj trije člani Naložbenega odbora ZA določeno odločitev.

Mandat 4 članov Naložbenega odbora je 4 leta, poslovodja pa je član Naložbenega odbora 2 leti in je lahko po preteku obdobja na skupščini ponovno izvoljen. Tudi ostali 4 člani Naložbenega odbora so lahko po preteku 4 letnega mandata na skupščini ponovno izvoljeni. Člane Naložbenega odbora na predlog poslovodje ali aktualnega predsednika Podjetniškega kluba Kamnik z navadno večino potrdi skupščina Pospeševalnika.

Član Naložbenega odbora je lahko v določenih primerih tudi razrešen. Predlog za razrešitev in imenovanje novega člana poda poslovodja, potrditi pa ga mora skupščina. Razlogi za odpoklic člana Naložbenega odbora so neaktivnost (izostanek iz treh zaporednih sej Naložbenega odbora), konfliktnost interesov v večini obravnavanih zadev.


5. člen

Poslovodja


Izvajanje strokovno tehnične in organizacijske naloge Pospeševalnika zagotavlja poslovodja Pospeševalnika, ki je hkrati tudi predsednik Naložbenega odbora. Poslovodja Pospeševalnika zagotavlja tudi opravljanje administrativnega dela, ter zagotavlja finančno in materialno poslovanje v Pospeševalniku z veljavnimi predpisi s tega področja. Za izvajanje administrativno tehnične službe in odnosov z javnostmi, poslovodja lahko  izbere zunanje strokovne sodelavce po svoji presoji.

Naloge poslovodje so med drugimi tudi:

 • skrbi za nemoteno delovanje Pospeševalnika med dvema Skupščinama,
 • sklicuje redne in izredne skupščine,
 • sklicuje in vodi sestanke Naložbenega odbora,
 • pripravlja gradivo za skupščine in seje Naložbenega odbora,
 • upravljanje z naložbami Pospeševalnika,
 • skrbi za obveščanje lastnikov glede odločitev Naložbenega odbora,
 • skrbi za ustrezno dokumentacijo in podatke, ki jih pri svojih odločitvah potrebuje Naložbeni odbor,
 • skrbi za nevtralnost/neodvisnost Naložbenega odbora (izločitev posameznikov v primeru konflikta interesov),
 • sporoča spremembe družbene pogodbe ter vodstva upravni enoti ter drugim institucijam (Banka,…),
 • zagotavlja zapis skupščin ter sej Naložbenega odbora,
 • zagotavlja oddajanje letnih poročil pristojnim organom,
 • skrbi za hranjenje dokumentacije Pospeševalnika,
 • na skupščinah poroča o zadolženosti in naložbah Pospeševalnika,
 • ob vstopu/investiciji v nove Start-upe, pripravi družbeno pogodbo, ki jo mora potrditi Naložbeni odbor,
 • Pripravlja predloge izstopov ali dokapitalizacij/posojil v/iz Start-upov, v katere je bilo že investirano,
 • vsako leto oz. po potrebi pozove lastnike k dokapitalizaciji.

Poslovodja je enakovreden član Naložbenega odbora Pospeševalnika hkrati pa predstavlja in zastopa Pospeševalnik proti tretjim osebam.

Poslovodja Pospeševalnika ima pravico veta na odločitve Naložbenega odbora izključno v primeru, če bi odločitev ogrozila finančno stabilnost Pospeševalnika.

Poslovodja Pospeševalnika je za svoje delo odgovoren Skupščini Pospeševalnika.

Mandat poslovodje je 2 leti in je izvoljen neposredno na skupščini Pospeševalnika na predlog prejšnjega poslovodje ali aktualnega predsednika Podjetniškega kluba Kamnik. Potrjen mora biti z navadno večino. V primeru neaktivnosti poslovodje, lahko njegovo zamenjavo predlagajo najmanj trije člani Naložbenega odbora. Odločitev o zamenjavi poslovodje mora biti sprejeta na skupščini z navadno večino lastnikov .


6. člen

Prehodne in končne določbe


Ta Notranji pravilnik prične veljati, ko ga sprejme skupščina. Spremembe pravilnika so mogoče le na skupščinah Pospeševalnika.
Kamnik, 25.1.2017