V Podjetniškem klubu Kamnik, ki je bil uradno ustanovljen na ustanovni skupščini, dne 26.11.2015,  želimo nadaljevati in oživeti povezovanje in sodelovanje kamniških močnih in zdravih podjetij s skupnim ciljem – izboljšati pogoje gospodarstva in turizma v naši občini.

Želimo si, da v klubu sodelujejo podjetja, ki želijo med seboj deliti poslovna znanja in izkušnje. Vizija Podjetniškega kluba Kamnik vsebuje skrb za razvoj podjetniških idej, posluh za mlade generacije, ki potrebujejo naše izkušnje, znanje in podporo, da s svojimi inovativnimi idejami in rešitvami skupaj z nami ustvarjajo nova delovna mesta in s tem pripomorejo k razvoju gospodarstva naše občine in tudi širše.

Naloge poslovnega kluba so naslednje:

  • pomoč občini pri strateških, gospodarskih in drugih odločitvah,
  • druženje vodstvenih delavcev in sooblikovanje razmer za uspešno delo podjetji iz Kamnika in okolice,
  • organiziranje srečanj, strokovnih izobraževanj, seminarjev in izmenjava izkušenj med člani,
  • druženje vodstvenih delavcev in sooblikovanje razmer za uspešno delo,
  • povezovanje in predstavljanje gospodarstva med mladimi,
  • spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetij,
  • spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti,
  • povezovanje podjetnikov za namene večjih in tudi EU projektov.

Član kluba lahko postane vsak vodstveni delavec iz gospodarstva in negospodarstva, ki sprejema statut in program dela kluba. Podjetniški klub je organiziran kot društvo. Statut je javno objavljen in ga lahko dobite na povezavi.

Najvišji organ kluba je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani. Skupščina se sestane dva krat letno na skupnih sestankih pri posameznih podjetjih na ogledih dobrih praks oz. v drugih skupnih prostorih (KIKŠtarter,…). Sprejema letni program dela in finančni plan, sprejema letno poročilo in zaključni račun, obravnava poročila organov in sklepa o njih, podeljuje naziv “častni član”, odloča o sprejemanju novih članov, sprejema statut in voli organe kluba ipd.

Operativni organ kluba je upravni odbor. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, vsi bivši predsedniki, generalni sekretar in strokovni sodelavec. Upravni odbor se sestaja po potrebi, sklicuje pa ga predsednik kluba.

Klub vodi, predstavlja in zastopa predsednik kluba. V času njegove odsotnosti ga nadomešča podpredsednik z vsemi pooblastili.

Generalni sekretar kluba zagotavlja operativno izvajanje programa in plana ter sklepov organov kluba.

Strokovni sodelavec kluba predstavlja klub proti tretjim osebam, skrbi za evidenco članstva in stike z javnostmi.

Finančno poslovanje kluba je javno. Vsak član ima pravico vpogledati v finančno poslovanje kluba. Finančno delovanje in poročila pregleduje in nadzira skupščina.

Transakcijski račun društva je odprt pri Novi Ljubljanski banki v Kamniku, njegova številka pa je SI56 0231 0026 1787 975.

Davčna številka društva je 79258034 (Nismo zavezanci za DDV).

Republika Slovenija – Upravna enota Kamnik – Oddelek za upravne notranje zadeve je dne 2. decembra 2015 izdal odločbo, s katero se je v register društev, ki ga vodi Upravna enota Kamnik,  vpisalo društvo Podjetniški klub Kamnik z njegovim statutom. Ime kluba je PODJETNIŠKI KLUB KAMNIK s sedežem na naslovu Fužine 134, 1241 Kamnik.