201705.30

Predvideni Javni razpisi v začetku poletja

V mesecu juniju in juliju je za podjetja predvidenih kar nekaj javnih razpisov za nepovratna sredstva EU. Naslednji sveženj pa bo predvidoma objavljen v začetku jeseni. V juniju bodo objavljeni razpisi za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA, za gradnjo Ekonomske infrastrukture (poslovne in gospodarske cone), spodbujanje razvoja integralnih produktov  turističnega gospodarstva, spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu, vzpostavitev in nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP, razpis za sofinanciranje daljinskih sistemov na OVE. Na posameznih smo bili uspešni v letu 2016 in skupaj s partnerji pridobili dobre 4 milijone eurov nepovrartnih sredstev (MM Sol). V juliju pa sta predvidena razpis za dopolnjevanja SME instrumenta in JR za predstavitvene projekte na področju snovne in energetske učinkovitosti. Še vedno pa so aktualni razpisi za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn, sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 in sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 ter Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere P1 plus, ki so bili podrobno predstavljeni v prejšnjih člankih.

Dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA

Namen: sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno razvojnih projektov, potrjenih s strani programa EUREKA

Upravičenci: MSP, velika podjetja

Upravičeni stroški: stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, uporaba osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, storitve zunanjih izvajalcev, investicije v neopredmetena osnovna sredstva, posredni stroški

Višina sofinanciranja: mikro, mala in srednja podjetja do 50 %, velika do 40 %

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 100.000 EUR na posameznega prijavitelja za 12 mesecev izvajanja Eureka projekta. Izplačila bodo v letu 2018.

Ekonomsko-poslovna infrastruktura 2017

Namen: izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v povezavi s podpornimi storitvami za podjetja, kjer je izražen neposredni interes podjetij v smeri širitve in krepitve njihove verige vrednosti.

Upravičenci: občine v sodelovanju z MSP

Upravičeni stroški: stroški za vzpostavitev poslovne infrastrukture (gradnja, nakup in  instalacija opreme, dostop)

Višina sofinanciranja: do 90 %

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 3.000.000 EUR

Spodbujanje razvoja integralnih produktov turističnega gospodarstva (2017-2020)

Namen: spodbujanje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih proizvodov in storitev ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in ravneh slovenskega turizma.

Upravičenci: MSP ali samostojni podjetniki

Upravičeni stroški: stroški zunanjih svetovalcev, grafičnega oblikovanja, spletnega oglaševanja, digitalne prenove komunikacijskih orodij (podrobneje bo možno opredeliti po izvedbi analize prejšnjega razpisa).

Višina sofinanciranja: do 70 %

Maksimalna vrednost sofinanciranja: 200.000 EUR

Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja v MSP

Namen: podpora podjetjem pri vzpostavitvi elektronskega poslovanja z namenom lažjega poslovanja na tujih trgih. Povezava  na strategijo pametne specializacije in na strategijo digitalizacije v smeri do dobavitelja oz. končnega uporabnika.

Upravičenci: MSP

Upravičeni stroški: stroški svetovanja zunanjih strokovnjakov, ali shema de minimis

Višina sofinanciranja: do 50 %

Maksimalna vrednost sofinanciranja: do 20.000 EUR na podjetje

Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije (OVE)

Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Upravičeni so tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. Upravičeni prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

Upravičeni nameni: izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW; razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;

Vrednost prijavljenega projekta mora znašati najmanj 400.000 EUR (brez DDV), v primeru mikro sistemov in razširitev obstoječih sistemov DO OVE mora vrednost projekta biti višja od 100.000 EUR (brez DDV). Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije.

Za investicijo mora biti izdelana investicijska dokumentacija, ki ne sme biti starejša od enega leta in mora jasno izkazovati namen in izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.

Merilo za izbiro operacij je toplotna obremenitev omrežja (kWh/leto/m), ki se določi kot razmerje med letno prodano količino toplote in dolžino trase omrežja.

Višina sofinanciranja (finančne državne pomoči) je odvisna od velikosti podjetja in lahko znaša največ: 35 % za velika podjetja, 45 % za srednja podjetja, 55 % za mala in mikro podjetja, dodatnih 10 % za sisteme soproizvodnje toplote in električne energije.

Začetek poletja tako prinaša številne priložnosti za podjetja. Način prijave, potrebna dokumentacija, merila ocenjevanja, itd. bodo znani z objavo posameznega razpisa. V kolikor v kakšnem prepoznate svoj interes, vam z veseljem podrobneje predstavimo vsebino in pripravimo vaša idejo do uspešne prijave.

Matija Matičič, MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve