201812.20

Sofinanciranje nastopov na sejmih in spodbude za podjetja v lesarstvu

Leto 2018 je prišlo h koncu, s čimer smo bližje tudi zaključku perspektive 2014 – 2020. V kolikor z novim letom planirate nastop na mednarodnem sejmu v tujini lahko s strani Spirit-a pridobite sofinanciranje od ca 5.600 EUR do ca 13.100 EUR glede na velikost razstavnega prostora. V primeru, da se podjetje predstavlja na mednarodnih sejmih se je vsekakor smiselno prijaviti. Drugi aktualni razpis v začetku naslednjega leta so spodbude za dejavnosti v lesarstvu. Gre za spodbude za uvajanje novih ali dvig zahtevnosti izdelkov v lesarstvu. Dodeljena sredstva za sofinanciranje znašajo od 50.000 EUR do 500.000 EUR in predstavljajo do 30 % upravičenih stroškov, pri čemur so upravičeni stroški tudi nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb. Lepe in vesele praznike ter uspešne razvojne projekte v 2019 tudi s pomočjo EU sredstev vam želi tudi ekipa MM Sol, ki skrbi da ste skozi celo leto obveščeni o aktualnih razpisih. Več podrobnosti o navedenih razpisih je v nadaljevanju.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve izdelkov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP.

Mednarodni sejem v tujini mora biti vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de, hkrati pa mora imeti vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Za uveljavljanje upravičenih stroškov operacije se uporablja poenostavljena oblika obračunavanja upravičenih stroškov, in sicer standardna lestvica stroška na enoto (v nadaljevanju: standardni strošek na enoto), pri čemer je po tem javnem razpisu enota kvadratni meter (m2) najetega razstavnega prostora na mednarodnem sejmu v tujini.

Roki za prijavo v letu 2019 do 7.1., 15.5. in 5.9.

(vir: http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2018-11-16-Javni-razpis-za-sofinanciranje-individualnih-nastopov-podjetij-na-mednarodnih-sejmih-v-tujini-v-letih-2019-2022)

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Javni razpis je namenjen:

  • spodbujanju uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov
  • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Operacija mora biti izvedena na področju uporabe lesa in/ali lesnih tvoriv (delež lesa v lesnih tvorivih mora biti nad 50 %) (registracija operacije na področju SKD 2008 C16 ali C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Operacija oz. rezultat operacije (izdelek) mora obvezno prispevati k učinkovitejšemu ravnanju z viri (pri materialih, surovinah, porabi energije, spodbujanju uporabe lesnih odpadkov itd.).

Upravičeni stroški so:

  • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb)
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije,
  • stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).
  • Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z operacijo.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 500.000,00 EUR. Višina sofinanciranj je 30 % za mikro in mala podjetja ter 20 % za srednja podjetja.

Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2019

Vir: (http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1164)

Lepe in vesele praznike, Matija Matičič