Na podlagi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih (Zdru-1-UPB2, Uradni list RS, št. 64/2011 – Uradno prečiščeno besedilo) je skupščina podjetniškega kluba Kamnik na svoji ustanovni seji, dne 26.11.2015, sprejela besedilo Statuta Podjetniškega kluba Kamnik. Statut je bil spremenjen v 2. odstavku 13.člena in 1. odstavku 16. člena na 4. redni skupščini, dne 14.6.2017. Aktualen in veljaven Statut je objavljen, kot sledi:

STATUT

PODJETNIŠKEGA KLUBA KAMNIK

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Podjetniški klub Kamnik je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje vodstvenih delavcev, ki delujejo v podjetjih na področju gospodarstva in negospodarstva občine Kamnik.

2. člen

Ime društva je Podjetniški klub Kamnik (v nadaljnjem besedilu: klub).
Sedež kluba je na območju Upravne enote Kamnik.

3. člen

Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijami s področja gospodarstva in negospodarstva v RS in tujini. Klub lahko sodeluje samostojno, se včlani v zvezo ali pa v sorodne mednarodne ali tuje organizacije.

4. člen

Namen in naloge kluba so:

 • druženje vodstvenih delavcev in sooblikovanje razmer za uspešno delo,
 • oblikovanje dolžnosti in varovanje pravic managerjev, lastnikov.
 • oblikovanje mnenj o vprašanjih, ki so povezana z ustvarjanjem pogojev za uspešno gospodarjenje in razvoj v prostoru, v katerem delujejo kamniška podjetja in podjetniki,
 • povezovanje in predstavljanje gospodarstva med mladimi,
 • spodbujanje gospodarskega razvoja mladih in novih podjetij,
 • organiziranje posvetovanj, seminarjev in izmenjava izkušenj med člani,
 • graditev etike managerjev,
 • spodbujanje razvoja podjetništva,
 • spodbujanje inovativnosti,
 • izmenjava izkušenj in mnenj,
 • povezovanje podjetnikov za namene večjih in tudi EU projektov,
 • medsebojno spoznavanje in druženje,
 • pomoč občini pri strateških gospodarskih in drugih odločitvah.

5. člen

Glavna dejavnost kluba je po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (P85.590).

Klub lahko kot dopolnilne dejavnosti nepridobitni dejavnosti opravlja tudi naslednje pridobitne dejavnosti:

 • posredovanje oglaševalskega prostora (M73.120),
 • izdajanje revij in druge periodike (J58.140),
 • razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (C18.200),
 • trgovina na drobno po pošti ali po internetu (G47.910),
 • dejavnost oglaševalskih agencij (M73.110),
 • priprava za tisk in objavo (C18.130),
 • organiziranje razstav, sejmov, srečanj (N82.300),
 • drugo Založništvo (J58.190),
 • dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup (N77.290),
 • dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij (S94.999).

Vendar le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena ciljev nepridobitne dejavnosti.

6. člen

Član kluba lahko postane vsak vodstveni delavec iz gospodarstva in negospodarstva, ki sprejema pravila in program dela kluba. Vodstveni delavec podjetja lahko postane član kluba na lastno željo in na pisni predlog najmanj dveh članov kluba. O sprejemu v članstvo dokončno odloča upravni odbor kluba brez obrazložitve.

Klub ima tudi častne člane. Klub lahko na predlog upravnega odbora podeli naziv častni član Podjetniškega kluba Kamnik osebi, ki je s svojim delovanjem v klubu še posebej prispevala k uresničevanju ciljev in nalog kluba. Sklep o podelitvi naziva sprejme skupščina kluba z vsaj polovico glasov vseh na seji prisotnih članov kluba.

Člani plačujejo članarino v višini, ki jo določi skupščina. Način zaračunavanja članarine določi upravni odbor. Častni člani so plačevanja članarine oproščeni.

7. člen

Članstvo v klubu preneha s prenehanjem opravljanja vodstvene funkcije v kamniškem gospodarstvu oz.
negospodarstvu ter:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem zaradi neplačila članarine kljub pisnemu opominu,
 • z izbrisom iz evidence članstva če upravni odbor ugotovi, da član s svojim delovanjem povzroča škodo ugledu kluba,
 • s smrtjo.

8. člen

Pravice članov so:

 • sodelovati v dejavnosti kluba in koristiti vse aktivnosti, ki jih klub omogoča,
 • sodelovati na skupščini, dajati predloge in soodločati,
 • voliti in biti izvoljen v organe kluba.

9. člen

Dolžnosti članov so:

 • ravnati v skladu s statutom kluba in izvajati sklepe organov,
 • redno plačevati članarino,
 • delovati skladno z namenom in nalogami kluba.

DOHODKI IN FINANČNO – MATERIALNO POSLOVANJE

10. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani. Finančni plan in letna poročila se praviloma sprejemajo in obravnavajo na rednih skupščinah Kluba.

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljen.

S premoženjem kluba upravlja upravni odbor. Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.

11. člen

Viri financiranja kluba so:

 • članarina,
 • kotizacije pri organizaciji predavanj in seminarjev,
 • prostovoljni prispevki podjetij ali posameznikov,
 • darila in volila,
 • drugi prihodki.

Viri prihodkov in finančno poslovanje je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo.

Finančno in materialno poslovanje poteka v skladu z zakoni in predpisi o finančno- materialnem poslovanju Republike Slovenije.

ORGANI IN DELOVANJE KLUBA

12. člen

Delo Kluba in njegovih organov je javno in poteka v skladu z zakonom. Klub zagotavlja javnost dela s pravico članov in drugih zainteresiranih, da prisostvujejo sejam organov Kluba.

O svojem delu obvešča vse člane in po potrebi tudi širšo javnost preko:

 • biltenov,
 • simpozijev,
 • spletne strani,
 • člankov v javnih informacijskih sredstvih,
 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba.

13. člen

Organa kluba sta:

 • skupščina,
 • upravni odbor.

Mandat članov v organih kluba je od pol do enega leta oz. v obdobju od ene do druge skupščine. Člani organov so po izteku mandata lahko ponovno izvoljeni.

Odpoklic članov je možen pred iztekom mandata.

14. člen

Skupščina je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi redni in častni člani kluba.

Pristojnosti skupščine so:

 • sprejema statut kluba, njegova dopolnila in spremembe,
 • določa smernice delovanja kluba in sprejema program dela,
 • določa članarino,
 • razpravlja in sklepa o poročilih upravnega odbora in je drugostopenjski organ v disciplinskem postopku,
 • sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun,
 • voli predsednika in podpredsednika kluba,
 • sklepa o prenehanju delovanja kluba.

Skupščine so redne in izredne. Redne skupščine kluba so dva krat letno. Sklicuje jih upravni odbor. Če je predsednik ne skliče v polletnem obdobju, lahko skupščino skliče najmanj 5 članov kluba.

Skupščino odpre predsednik kluba, nato pa predlaga delovnega predsednika in zapisnikarja. Skupščino vodi delovni predsednik.

Izredno skupščino skliče upravni odbor po lastni presoji ali na zahtevo najmanj 5 članov kluba. Skliče jo lahko tudi predsednik kluba. Izredna skupščina lahko sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklicana. Predlagatelj oz. sklicatelj mora predložiti dnevni red in gradivo.

15. člen

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih najmanj polovica članov kluba. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna se začetek odloži za 15 minut. Tedaj lahko skupščina veljavno sklepa z večino prisotnih glasov. Glasovanje na skupščinah je praviloma javno, lahko pa skupščina z navadno večino določi tudi tajno glasovanje.

Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja kluba je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov. Način glasovanja določi skupščina.

16. člen

Upravni odbor je operativno izvršilni organ kluba.Poleg neposredno voljenega predsednika in podpredsednika  upravni odbor sestavljajo tudi vsi bivši predsedniki kluba in še dva člana (generalni sekretar in strokovni sodelavec), ki ju za pomoč pri delovanju izbere predsednik. Po izteku svojega mandata, predsednik praviloma postane podpredsednik kluba. Na ta način prenaša v naslednjem polletnem obdobju pridobljena znanja na novega predsednika.

Pristojnosti upravnega odbora so:

 • odloča o vseh vprašanjih, ki zadevajo izvajanje sprejete politike in programa kluba,
 • sklicuje redne in izredne skupščine, pripravi dnevni red in gradiva,
 • upravlja s premoženjem kluba,
 • pripravlja in sestavlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa,
 • vabi in sprejema nove člane.

Predsednik kluba je hkrati predsednik upravnega odbora, ki predstavlja in zastopa klub proti tretjim osebam. V odsotnosti predsednika, zastopa in predstavlja Klub namestnik predsednika Kluba z vsemi pooblastili.

Za pripravo stališč do posameznih vprašanj lahko upravni odbor imenuje posebne komisije izmed svojih članov in zunanjih strokovnjakov.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini kluba.

17. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba. Upravni odbor sprejema veljavne sklepe, če sta navzoča vsaj dva člana. Upravni odbor lahko za lažje, hitrejše in strokovnejše izpolnjevanje nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisije določi upravni odbor. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.

18. člen

Generalni sekretar kluba skrbi za administrativne zadeve kluba. Ob izvolitvi ga imenuje predsednik kluba.

Naloge generalnega sekretarja so:

 • Sporočanje sprememb statuta ter vodstva upravni enoti ter drugim institucijam (Banka,…),
 • pisanje zapisnikov skupščine ter upravnega odbora,
 • oddajanje letnih poročil pristojnim organom,
 • izstavljanje računov za članarino,
 • hranjenje dokumentacije kluba,
 • druge administrativne zadeve.

19. člen

Strokovni sodelavec kluba skrbi za organizacijske zadeve kluba in za stike z javnostmi. Ob izvolitvi ga imenuje predsednik kluba.

Naloge strokovnega sodelavca so:

 • Organizira skupščine in druge dogodke kluba,
 • skrbi za javnost delovanja in obveščanje članov,
 • skrbi za vodenje evidence članstva,
 • skrbi za stike z javnostmi,
 • druge organizacijske zadeve.

20. člen

Nadzorni organ v klubu predstavlja skupščina.

Pristojnosti nadzornega organa so:

 • Spremlja in nadzira delo upravnega odbora,
 • opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem kluba.

21. člen

Izvajanje strokovno tehnične in organizacijske naloge kluba zagotavlja predsednik kluba. Predsednik kluba zagotavlja tudi opravljanje administrativnega dela, ter zagotavlja finančno in materialno poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Za izvajanje administrativno tehnične službe in odnosov z javnostmi, predsednik lahko izbere zunanjega strokovnega sodelavca po svoji presoji.

Predsednik kluba je za svoje delo odgovoren skupščini in upravnemu odboru kluba.

KONČNE DOLOČBE

22. člen

Klub preneha delovati:

 • Po volji članov,
 • s spojitvijo z drugim društvom,
 • s pripojitvijo k drugemu društvu,
 • s stečajem,
 • na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
 • po samem zakonu.

Poleg sklepa, da klub preneha z delovanjem, mora sklep skupščine vsebovati tudi določbo ki določa, kateremu društvu ali organizaciji pripada premoženje kluba potem, ko so poravnane vse obveznosti.

23. člen

Ta statut je sprejela skupščina kluba, dne 26.11.2015 in prične veljati, ko ga potrdi pristojni organ Upravne enote Kamnik.

Kamnik, 26.11.2015