202102.26

Vavčerji – spodbude malih vrednosti za MSP

Slovenski podjetniški sklad je v februarju ponovno odprl vavčerje – enostavne spodbude malih vrednosti za MSP. Vavčerji so namenjeni mikro, malim in srednjim podjetjem (organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge) za različne poslovne storitve. Na voljo je nekaj več kot 10 mio EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov. Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti, vavčer za patente, modele znamke, vavčerje za internacionalizacijo, vavčerje za digitalizacijo, itd..). S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, posamezno podjetje bo lahko koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto. Objavljeni so naslednji vavčerji:

 • VAV-1 Vavčer za certifikate kakovosti,
 • VAV-2 Vavčer za patente, modele, znamke
 • VAV-3 Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
 • VAV-4 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
 • VAV-5 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
 • VAV-7 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
 • VAV-8 Vavčer za digitalni marketing
 • VAV-9 Vavčer za pripravo digitalne strategije
 • VAV-10 Vavčer za kibernetsko varnost
 • VAV-11 Vavčer za statusno preoblikovanje družb
 • VAV-12 Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja
 • VAV-13 Vavčer za prenos lastništva
 • VAV-14 Vavčer za prototipiranje

Pogoji za prijavo so enotni za vse vavčerje. Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga ter imajo sedež v Republiki Sloveniji. Na dan oddaje vloge morajo imeti podjetja vsaj 1 zaposlenega (upošteva se tudi nosilec dejavnosti s.p.). Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij. Podjetje ne sme biti v težavah ( v postopku prisilne poravnave, stečaju,…). Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor (ribištvo, kmetijstvo, itd). Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva. Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu. Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni. Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji. Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«.

Specifični pogoji za posamezen vavčer pa so definirani v vsakemu javnemu pozivu za vsak vavčer posebej, zato je nujno potrebno, da se podjetje pred oddajo vloge seznani s pogoji za vavčer za katerega želi kandidirati. Postopek pridobitve vavčerjev je hiter. Vir: Slovenski podjetniški sklad (SPS, www.podjetniskisklad.si).