202003.02

2020 leto številnih priložnosti

Glede na okvirni terminski načrt objave novih JR do konca 2020 se v tem letu obetajo številne priložnosti. Predvidenih je 18 novih JR v skupni vrednosti 51,9 mio EUR. Sicer je v zadnjem času veliko več sredstev rezerviranih za vzhodno kohezijsko regijo, vendar so predvideni tudi za zahodno kohezijsko regijo. Tako so spomladi predvideni številni razpisi: Eurostars (že objavljen), Spodbujanje uvajanja okolijskih znakov za turistične nastanitve, Kompetenčne centre za dizajn management 3.0, Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0, Integralni turistični produkti, Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – povezava na S4, Mladi raziskovalci. Posamezni razpisi so odprti še iz prejšnjih let, tako da lahko zaključimo, da je res leto številnih priložnosti, ki se ob dobri podpori tudi realizirajo.

V nadaljevanju so samo kratki povzetki naštetih. Posamezni so bili tudi že podrobno predstavljeni pretekla leta.

Eurostars

Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.

Spodbujanje uvajanja okolijskih znakov za turistične nastanitve

Spodbuditi deležnike, ki opravljajo turistično dejavnost (nastanitvene zmogljivosti) k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih.

Razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

Spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti. S spodbudami želimo povečati rast MSP ter dodane vrednosti na zaposlenega oz. zaposlovati nove ljudi.

Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih

Spodbujanje povezovanj podjetij z namenom nižanja tveganj vstopa na izbrani tuji trg, povezovanja kompetenc, kapacitet, prenos izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav, nižanje stroškov podjetjem in spodbujanje mednarodne aktivnosti. Povezava na SRIP-e, vsebina iz Strategije pametne specializacije.

EUREKA

Omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4.

Krepitev blagovnih znamk

Podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodatno vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih.

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini

Sofinanciranje predstavitve proizvodov in storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2023 zaradi okrepitve mednarodne konkurenčnosti MSP, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji.