201909.20

Aktualni razpisi – jesen 2019

V mesecu maju smo pisali o javno objavljenih vavčerskih javnih pozivih za sofinanciranje storitev, ki krepijo konkurenčnost in kompetence podjetij. Naj spomnimo: objavljeni so bili različni vavčerji, ki pokrivajo področja digitalizacije, certifikate kakovosti, statusno preoblikovanje družb ter kibernetsko varnost. Slovenski podjetniški sklad je 6. septembra objavil spremembe vseh devetih javno objavljenih vavčerskih pozivov in hkrati nazaj aktiviral dva javna vavčerska poziva, in sicer vavčer za digitalne kompetence in vavčer za digitalni marketing, ki sta bila začasno zaprta.

Glavna novost se nanaša na vseh devet javno objavljenih vavčerskih pozivov, in sicer je od 7. septembra aktiviran elektronski portal za oddajo e-vlog za vavčerje, kar omogoča bolj enostavno in hitro oddajo vloge. Naslednja sprememba, ki je morda še bolj pomembna, se nanaša na upravičence za vavčerje s področij dvig digitalnih kompetenc, digitalni marketing, za tržne raziskave tujih trgov in certifikate kakovosti.  Od vključno 7. septembra so do naštetih vavčerjev upravičena le še MSP, ki bodo imela na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.

Slovenski podjetniški sklad ima odprt tudi razpis za Semenski kapital, ki je namenjen predvsem podjetjem, ki so v fazi razvoja:

SI-SK 2019- SEMENSKI KAPITAL – SO – INVESTIRANJE Z ZASEBNIMI INVESTITORJI

Predmet razpisa je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v začetnih fazah razvoja. Namen je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki imajo otežen dostop do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana. Razpis pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – druga razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti. Cilj javnega razpisa je lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti in spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-investiranjem zasebnega investitorja). Roki za oddajo vlog so 30.09.2019, 21.12.2019, 31.3.2020, 30.06.2020, 30.09.2020 in 31.12.2020.

Agencija SPIRIT Slovenija prav tako razpisuje nekaj zanimivih javnih razpisov za inovativnost  in tehnološki razvoj podjetja to jesen, in sicer:

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETIH 2019 IN 2020

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav ter povečati dodano vrednost MSP. Hkrati se je namen tudi spodbujanje prehod v (S)Industrija 4.0. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Upravičenci po tem javnem razpisu so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so želijo izboljšati svojo konkurenčnost. Z javnim razpisom bo okvirno podprtih 105 podjetij. Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 10.000 EUR in ne višja od 20.000 EUR. Rok za oddajo vlog je 24.10.2019.

SPODBUJANJE PARTNERSTEV ZA UČINKOVITEJŠI NASTOP NA TUJIH TRGIH 2020 – 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev v okviru katerih se bo pripravilo poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih ter vstopalo na nove tuje trge, pridobivalo tuje zastopnike, predstavljalo proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini. Namen je krepitev mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji. Namen je tudi spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza, s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih, kar je tudi cilj javnega razpisa. Rok za prijavo je 5.10.2019 do 24. ure.

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE SPODBUD V OKVIRU INICIATIVE EUREKA 2019

Predmet razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalno–razvojnih projektov, ki so potrjeni na zasedanjih programa EUREKA s strani Odbora Visokih predstavnikov programa EUREKA (network project) ali v okviru strateške iniciative grozd (cluster). Končni cilj vsakega projekta, da le-ta lahko prejme oznako EUREKA, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev. Upravičenci javnega razpisa so pravne in fizične osebe, ki v Sloveniji opravljajo pridobitno dejavnost, skladno z drugim odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah in izpolnjujejo pogoje za kandidiranje, navedene v javnem razpisu. Upravičeni stroški so stroški za izvajanje raziskav in eksperimentalnega razvoja, ki se izvajajo v obliki posebnega projekta, in sicer stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški potovanj, stroški uporabe osnovnih sredstev, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, stroški svetovanja, investicije v neopredmetena osnovna sredstva in posredni stroški. Višina sofinanciranja za velika podjetja dosega 40 odstotkov in za MSP-je 50 odstotkov. Maksimalna vrednost financiranja za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija ni omejena. V Kohezijski regiji Zahodna Slovenija najvišja vrednost financiranja znaša 300.000,00 EUR za projekt, ki traja skupno 36 mesecev oziroma največ 100.000,00 EUR za 12 mesecev izvajanja projekta.

Viri in povezave: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/, Slovenski podjetniški sklad – https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi, SPIRIT Slovenija – https://www.spiritslovenia.si/razpisi/.