201702.27

Ugodni krediti z garancijo Sklada in s subvencijo obrestne mere

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 17. februarja objavil razpis za 92 milijonov EUR garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za mala in srednja podjetja (MSP). Kot pretekla leta je s tem omogočen lažji, hitrejši in cenejši dostop do bančnih kreditov. S tem je mikro, malim in srednjim podjetjem omogočeno sprosti nov investicijski ciklus in sicer do maksimalne višine 1.250.000 EUR (za investicijske bančne kredite) in do maksimalno 200.000 EUR (za obratna sredstva). V nadaljevanju vam podrobneje predstavljamo navedeni JR za katerega smo bili v preteklem letu 100 % uspešni. V januarju pa je SPS objavil tudi JR za ugodne mikrokredite do 25.000 EUR, ki omogoča podjetjem hiter in enostaven dostop do zelo ugodnih finančnih virov na trgu.

P1 plus 2017 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen produkta je omogočiti hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kredita, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Gre za kredit z nižjo obrestno mero (EURIBOR + 0,90 % za MSP 5+), daljšo ročnostjo kredita in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Zaradi garancije SPS je povečana možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirane kot gospodarske družbe ali kot samostojni podjetniki. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Poleg navedenega morajo prijavitelji dosegati določene kriterije glede poslovnih  kazalnikov in sicer:

 • dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2;
 • da v bilanci stanja za leto 2015 oziroma za leto 2016 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0 %;
 • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2015 oziroma za leto 2016 v vrednost 7,0 in manj;
 • ohranjanje števila zaposlenih;

S kreditom mora podjetje izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega in zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti.

Za MSP starejša od pet leto so predvidene tri kreditno-garancijske linije in sicer se le te razlikujejo glede na višino garancije SPS (60 % in 80 %) in glede na obrestno mero, ki je 6 mesečni EURIBOR + pribitek v % (0,90 % za MSP, 0,65 % za tehnološko inovativna podjetja i 1,15 % za šifro dejavnosti G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil).

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

Upravičeni stroški za razvojne garancije so naslednji:

 1. Investicijska vlaganja:
 • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
 • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja

2. Obratna sredstva:

 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
 • izdatki za opravljene storitve;
 • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo,
 • povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane.

Obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

Za investicijska vlaganja se za upravičene stroške upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto vrednosti. Kredit se lahko koristi samo namensko, za dovoljene upravičene stroške navedene v prijavi na JR. Refundacija oz. povračilo že plačanih stroškov za obratna sredstva ni dovoljena.

Roki za predložitev vlog so vsake 14 dni in sicer 1. in 15. v mesecu od 15.3. do 15.10.2017. V primeru porabe sredstev bo javni razpis predčasno zaprt. V lanskem letu so bila sredstva porabljena v začetku jeseni.

Več informacij: MM Sol/P1 plus 2017

Ugodni mikrokrediti za podjetja

Javni razpis P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja omogoča podjetjem hiter in enostaven dostop do zelo ugodnih finančnih virov na trgu. Stroški odobritve kredita se ne zaračunajo. Postopek je enostaven in hiter. Višina kredita je od 5.000 EUR do 25.000 EUR. Poleg prijavnega lista je potrebno pripraviti Predstavitven načrt in finančno prilogo.

Pogoji za prijavo podjetja:

 1. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas;
 2. Imeti zagotovljen trg, razviden z izpolnitvijo vsaj ene od treh alinej:
 • iz prihodkov od prodaje, izhajajoč iz letnega poročila, oddanega na AJPES ali
 • s predložitvijo veljavnih pogodb ali
 • z razkritjem načrtovanih prihodkov po kupcih/poslovnih modelov v predstavitvenem načrtu.
 • v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo;
 • zagotoviti zavarovanje kredita v višini 1 : 1,25 (z neobremenjenim nepremičnim premoženjem);
 • imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila z oceno vsaj SB7;

Višina sredstev in obrestna mera: Kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR. Pogodbena fiksna letna obrestna mera je 1,4 %. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno. Najkrajša ročnost kredita je12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

Rok za prijavo je 10.6.2017.

Več informacij:MM Sol/P7 2017

Pri pripravi vsebine vloge za oba predstavljena razpisa je ključno poleg ustreznih bonitetnih ocen imeti kakovostno in realno pripravljen poslovni načrt s finančno prilogo. Pri tem je pomembno, da se v poslovnem načrtu in finančni prilogi prikaže usmeritev skladno z prednostnimi področji EU skladov. V več primerih smo v lanskem letu pripravili ustrezen projekt glede na želje naročnikov, ki je bil tudi potrjen s strani SPS in so za projekt bila pridobljena sredstva. V kolikor želite pridobiti sredstva za rast in razvoj podjetja vam bomo z veseljem pomagali pri pripravi projekta in prijavi na predstavljen razpis.

Matija Matičič,

MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve, s.p.