201801.23

Kakšne so možnosti in kaj se obeta v začetku leta

Trenutno so za podjetja na nacionalni ravni aktualni trije razpisi in sicer JR za raziskovalno razvojne projekte s strani MIZŠ, JR za predindustrijsko predelavo lesa s strani MKGP in JR za mikrokredite na problemskih območjih. Seveda je več možnosti z prijavami direktno v Bruselj, kjer pa je pomembna vzpostavitev partnerstva. Kot že večkrat poudarjeno predstavljajo številni razpisi možnost sodelovanja in povezovanja, kar bo vsekakor lažje izvedljivo pod okriljem nove Zadruge KIKštarter center. Z vstopom v Zadrugo se bo lažje oblikoval konzorcij za pripravo ustrezne projektne naloge in prijavo na potencialne programe EU.

V začetku leta so predvidene še podpore na področju turizma (uvajanje novih produktov, problemska območja, vodilne destinacije), spodbujanja partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih, spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere. V začetku leta pa je seveda tudi priložnost za pripravo projektnih nalog za prijave na razpise vodene direktno iz Bruslja oziroma za različne programe sodelovanja (link …). V nadaljevanju so predstavljene osnove informacije trenutno aktualnih razpisov.

Raziskovalno razvojni projekti (TRL 3 – 6)

Namen razpisa je priprava in izvedba raziskovalno-razvojnih projektov v začetnih fazah (TRL 3-6), ki povezujejo izobraževalne institucije (fakultete, inštituti) z gospodarstvom ter so vezana na področja S4. Pomembno je, da gre za rešitve glede na prednostna področja S4.

Cilj razpisa  je  podpreti  projekte,  usmerjene  k  novim  produktom  in  storitvam  z  visoko  dodano vrednostjo in z izkazanim tržnim potencialom na mednarodni ravni ter posledično večje konkurenčnosti na globalni ravni.

Upravičeni stroški: plače raziskovalcev, stroški zunanjih svetovalcev, drugi splošni stroški

Upravičenci: Upravičenci so dveh tipov in sicer: A – 1 podjetje, ki je MSP in 1 raziskovalna organizacija B – 2 podjetji (od tega najman eno MSP)

Višina nepovratnih sredstev: od 1 mio € do 2 mio €

Rok za prijavo: 2. 3. 2018 do 12. ure

Več informacij MIZŠ

Prva predelava lesa

Namen razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa  pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev

Upravičeni stroški: nakup novih strojev in opreme, splošni stroški

Upravičenci: MSP, samostojni podjetniki in kmetije. V vseh primerih je potrebno imeti registrirano dejavnost za predelavo letsa (A02.200, C16.100, C16.290)

Višina nepovratnih sredstev: za MSP največ 500.000 EUR do 40 % upravičenih stroškov

Rok za prijavo: 16. 4. 2018

Več informacij MKGP

Mikrokrediti na problemskih območjih P7R

Namen: Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Upravičenci: MSP s problemskega območja

Višina kredita: minimalno 5.000 €, maksimalno 25.000 €. do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Kreditni pogoji: Obrestna mera: fiksna letna obrestna mera 1,1 %; Ročnost kredita: od 12 mesecev do največ 60 mesecev. Moratorij kredita: do 6 mesecev

Roki za prijavo: 1. 2., 1. 3., 1. 4., 1. 5., 1. 6., 1. 7., 1. 9. in 1. 10. vse v 2018.

Več informacij SPS