201806.27

Priložnosti za razvoj lesarstva in kmetijskih proizvodov

Pred poletjem žal niso še bili objavljeni vsi razpisi, ki so bili napovedani. Posamezni bodo verjetno objavljeni v mesecu juliju, glavni sveženj objave novih razpisov pa je predviden v začetku jeseni. Vsekakor se v poletju nekoliko sprostijo redne obveznosti in je to idealni čas za oblikovanje in pripravo projektnih idej. V nadaljevanju so predstavljeni trenutno aktualni razpisi, v prejšnjem članku pa so bili predstavljeni predvideni razpisi v začetku jeseni. S strani MGRT je objavljen razpis za razvoj lesarstva na področju polproizvodov, s strani Ministrstva za kmetijstvo pa razpis za predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov, ter trije razpisi na področju ribištva.

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Namen javnega razpisa je spodbujanje uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov  na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75%), ter celovita izraba lesnih tvoriv in zapolnjevanje manjkajočih členov v gozdno lesni verigi. Javni razpis je namenjen spodbujanju uvajanja ali povečevanja proizvodnje polproizvodov, ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trg uvajajo ali povečujejo proizvodnjo  polproizvodov  na  področju  predelave  ali  obdelave  lesa  (predmet  operacije  je proizvodnja  polproizvodov).

Spodnja  vrednost upravičenih  stroškov za   sofinanciranje za  upravičence  v  programskem  območju Kohezijska  regija vzhodna  Slovenija znaša 666.666,67  EUR predračunske vrednosti za mala podjetja in 857.142,86 EUR za srednja podjetja. Spodnja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje za upravičence v programskem območju Kohezijska regija zahodna Slovenija znaša 1.000.000,00 EUR predračunske vrednosti za mala podjetja in 1.500.000,00 EUR za srednja podjetja. Za vrednost upravičenih stroškov se upoštevajo neto zneski brez DDV. Višina sofinanciranja do največ 30 % za mala podjetja in 20 % za srednja podjetja. Rok za predložitev vlog je 16. 7. 2018 in 22. 10. 2018.

Predelava in trženje kmetijskih proizvodov

large-kitchen-2765065_1920

Z naslova Programa razvoja podeželja bo za podukrep 4.2. (M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov) objavljen razpis za mikro, mala in srednja podjetja in sicer za predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov. Namen razpisa je izboljšanje konkurenčnost živilskopredelovalne panoge z povečanjem investicij v predelavo kmetijskih proizvodov tako v kmetijske proizvode kot v nekmetijske proizvode. Sredstva iz razpisa je možno pridobiti tudi za trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave. Upravičeni stroški bodo od 30 do 50 % sofinancirani pri čemur se bodo morali nanašati na naštete namene.  Višina sofinanciranja je odvisna od vrste naložbe in je za enostavne naložbe do vključno 200.000 € skupne priznane vrednosti ter za zahtevne naložbe do 3 M€ za mala podjetja in do 5 M€ za srednje velika podjetja. Rok za oddajo prijave je 12.9.2018 do 24 ure.

Matija Matičič, MM Sol