201611.07

Procesne izboljšave in strateška partnerstva

V mesecu oktobru sta bila objavljena razpisa za procesne izboljšave v podjetjih in za vzpostavitev strateško razvojnih partnerstev. Vsi pričakovani razpisi še niso bili objavljeni, tako da se pričakuje objava v novembru in decembru. Kateri so ti razpisi, ki prihajajo, si lahko preberete v prejšnjem članku. Ponovno pa poudarjamo, da se je v pomladanskih in poletnih rokih izkazalo, da je zelo pomembno biti pripravljen že pred objavo razpisa. V kolikor imate ideje, ki bi jih radi realizirali s pomočjo Evropskih sredstev, vam bomo z veseljem predstavili možne rešitve v skladu z vašimi željami.

V mesecu oktobru sta bila s strani MGRT objavljena dva razpisa in sicer:

  • Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 (prvi rok za prejem ponudb je 10.11.2016, naslednji 8.12.2016) in
  • Javni razpis za izbor operacij “Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije” (rok za prejem ponudb je 15.11.2016, naslednji predvidoma februarja 2017).

V primeru prvega razpisa gre za individualne prijave, v primeru drugega pa za prijave strateško razvojnih partnerstev, torej za prijavo večjega števila upravičencev. Poslovni model SRIP pa mora biti odprt z jasno opredeljenimi pogoji za vključevanje novih članov z namenom krepitve SRIP.

SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV V PODJETJIH

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko prenove poslovnih procesov, vitkega poslovanja in vitkih poslovnih procesov, učinkovitega upravljanja poslovnih procesov, dizajn managementa in »business process management«.

Predmet JR: sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Pogoji JR: Poleg splošnih pogojev za kandidiranje je potrebno izpolnjevati še naslednje kriterije:

  • zaposlenih vsaj 10 oseb za polni delovni čas,
  • operacija se še ni začela izvajati (pred oddajo vloge),
  • pomoč ne sme združevati s pomočjo dodeljeno po pravilu »de minimis« glede na enake upravičene stroške.
  • Pomembno pri prijavi je, da izbrani zunanji izvajalec ni kapitalsko ali upravljavsko povezan s prijaviteljem.

Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov: do vključno 50 % in sicer najmanj 3.000 EUR in največ do 20.000 EUR.

Roki za prijavo: 10.11.2016, 8.12.2016, 11.1.2017 in 15.2.2017.

Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1092

PODPORA STRATEŠKO RAZVOJNO INOVACIJSKIM PARTNERSTVOM (SRIP)

Namen javnega razpisa je okrepiti raziskovalno-razvojno-inovacijsko (RRI) sodelovanje sicer neodvisnih deležnikov (gospodarstva, raziskovalnih organizacij ter drugih relevantnih razvojnih deležnikov), ki delujejo na posameznem področju uporabe S4, z namenom sistematičnega povezovanja v mednarodne verige vrednosti in zagotovitvijo celovitega podpornega okolja v Sloveniji. Prednostna področja SRIP so opredeljena v Strategiji pametne specializacije in obsegajo devet področij (med drugim pametna mesta in skupnosti, pametne zgradbe in dom z lesno verigo, trajnostni turizem, mobilnost).

Javni razpis se izvaja v treh fazah. Na podlagi prijav na prvo fazo javnega razpisa se bodo izbrala strateško razvojno inovacijska partnerstva (SRIP), ki bodo pripravila akcijske načrte za svoje delovanje. Prijavitelj je pravni subjekt, ki v imenu SRIP odda prijavo na javni razpis. Prijavitelj je lahko le upravljavec SRIPa. Upravičenec je pravni subjekt, ki upravlja inovacijski grozd (torej SRIP, vertikalno verigo vrednosti ali horizontalno mrežo) in ki je pogodbena stranka pogodbe o sofinanciranju na osnovi katere oz. katerih se izvaja operacija.

Višina sofinanciranja operacije:

  • v okviru 1. faze znaša največ 90.000 EUR (do 50% upravičenih stroškov),
  • v okviru 2. faze do največ 390.000 EUR (50 % upravičenih stroškov),
  • v okviru 3. faze do največ 390.000 EUR (50 % upravičenih stroškov).

Sofinanciranje se povrne za upravičene stroške nastale med posameznimi fazami (med 1. in 2., in tako naprej).

Kot je razvidno iz kratkega opisa gre za kompleksen razpis, ki pa ponuja nove priložnosti za povezovanje podjetij v strateško razvojna inovacijska partnerstva. Glede na kompleksnost je možna prijava (za 1. fazo) na drugi rok, ki bo predvideno v februarju 2017 (prvi rok je 15.11.2016).

V kolikor ste člani Podjetniškega kluba Kamnik že razmišljali o strateškem razvojnem povezovanju, imate preko ustanovitve SRIP grozda možnost za sofinanciranje le-tega. Za podrobnejšo predstavitev razpisa, upravičenih stroškov, prednostnih področij, ste vabljeni, da stopite v kontakt z menoj.

Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1094

Poleg omenjenih razpisov, sta še vedno aktualna razpis za sofinanciranje razvoja novih in inovativnih produktov ter storitev turističnega gospodarstva (drugo odpiranje 7.12.2016) in za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 (drugo odpiranje 27.1.2017), ki sta bila predstavljena v prejšnjem članku.

Prijava na razpise za sofinanciranje iz EU skladov je vsekakor dobra priložnost, tako za razvoj novih produktov in storitev, kot za nadgradnjo že vpeljanih. Ključnega pomena za uspešno prijavo je vključitev pripravljavca dokumentacije čim prej, saj le tako lahko priprava projektnega predloga sledi po eni strani vašim željam in po drugi vsem zahtevam posameznih razpisov. V kolikor želite dodatne informacije vam jih bom z veseljem predstavil.

Matija Matičič,
MM Sol, učinkovite trajnostne rešitve, s.p.

web: http://mm-sol.si
email: matija.maticic@mm-sol.si
GSM: 051 339 889