201805.08

Razpisi v drugi polovici leta 2018

Z majem se je zaključil rok za prvi sveženj razpisov v letu 2018. Trenutno je aktualni še razpis za garancije za kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2018), ki predstavlja ugodni kredit do višine 1.250.000 EUR. Za več podjetji smo v MM Sol uspešno pridobili ugoden kredit s strani SPS. Predvidoma pred poletjem bo objavljen razpis »Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2018-2020«, v novembru pa razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja, kjer lahko vaše podjetje pridobi do 30.000 EUR nepovratnih sredstev. Za nadgradnjo elektronskega poslovanja bo letos navoljo še več sredstev. Poleg navedenega so aktualni še razpisi na Ministrstvu za kmetijstvo in sicer za namen ribištva vezano na akvakulturo.

P1 plus 2018 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Namen produkta je omogočiti hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kredita, ki zagotavljajo rast in razvoj MSP preko novih naložb, posodabljanja tehnološke opreme in zagotavljanja obratnega kapitala v povezavi z investicijami in razvojnim projektom. Gre za kredit z nižjo obrestno mero (od EURIBOR + 0,90 % za MSP 5+), daljšo ročnostjo kredita in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Zaradi garancije SPS je povečana možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirane kot gospodarske družbe ali kot samostojni podjetniki. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Poleg navedenega morajo prijavitelji dosegati določene kriterije glede poslovnih  kazalnikov in sicer:

 • dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2;
 • da v bilanci stanja za leto 2016 oziroma za leto 2017 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0 %;
 • dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2016 oziroma za leto 2017 v vrednost 7,0 in manj;
 • ohranjanje števila zaposlenih;

Z kreditom mora podjetje izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega in zagotoviti porabo obratnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti v okviru obstoječih ali novih dejavnosti.

Za MSP starejša od pet leto so predvidene tri kreditno-garancijske linije in sicer se le te razlikujejo glede na višino garancije SPS (60 % in 80 %) in glede na obrestno mero, ki je 6 mesečni EURIBOR + pribitek v % (0,90 % za MSP, 0,65 % za tehnološko inovativna podjetja i 1,15 % za šifro dejavnosti G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil).

Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

Upravičeni stroški za razvojne garancije so naslednji:

 • Investicijska vlaganja:
  • materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa novih strojev in opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
  • nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja
 • Obratna sredstva:
  • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;
  • izdatki za opravljene storitve;
  • izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo,
  • povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane

Obratna sredstva, le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR.

Za investicijska vlaganja se za upravičene stroške upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto vrednosti. Kredit se lahko koristi samo namensko, za dovoljene upravičene stroške navedene v prijavi na JR. Refundacija oz. povračilo že plačanih stroškov za obratna sredstva ni dovoljena.

Roki za predložitev vlog so vsake 14 dni in sicer 1. in 15. v mesecu od 15.3. do 15.10.2018. V primeru porabe sredstev bo javni razpis predčasno zaprt. V lanskem letu so bila sredstva porabljena konec poletja.

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP

Namen razpisa bo podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi. Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje (upravičeni stroški):

 1. Elektronsko izmenjavo med partnerji
 2. Digitalizacijo nastopov na sejmih
 3. Spletne strani za tuje trge
 4. Spletne trgovine
 5. Produktno-prodajne videe
 6. Krepitev kompetenc – usposabljanja

Do sofinanciranja bodo upravičene le operacije, ki se lahko uvrstijo v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4. Delež sofinanciranja bo 70 % upravičenih stroškov. Dodeljen bodo od 5.000 EUR od 30.000 EUR.