201706.28

Poletje je čas za razvojne ideje

Kot je bilo predstavljeno v prejšnjem članku Ministrstva v juniju napovedujejo večji sklop razpisov, ki bo predvidoma objavljen konec tega tedna oziroma v naslednjem tednu. Torej bo enako kot lani v času glavne poletne sezone čas pa pripravo in prijavo razvojnih idej. Seveda to posledično pomeni, da bo potrebno poletje nameniti pripravi obsežne dokumentacije, saj bodo roki za oddajo projektov konec avgusta in začetek septembra. Glede na to, da se običajno v poletnih mesecih nekoliko sprostijo redne obveznosti, je to idealni čas za oblikovanje in pripravo projektnih idej, zrelih za prijavo na posamezne razpise. Kot je praksa v obdobju 2014 – 2020 so roki, ki jih odmerijo Ministrstva kratki, zato je pomembno da se lotite načrtovanja prijave že danes v kolikor to nameravate. V nadaljevanju objavljamo kateri razpisi prihajajo konec tega tedna oziroma v začetku julija pred glavno poletno sezono. V kolikor načrtujete prijavo na katerega izmed spodaj naštetih razpisov, bo najbolje da se lotite prijave še danes. V kolikor pa še niste povsem odločeni, pa ste vljudno vabljeni, da me kontaktirate za podrobnejše informacije.

Poleg razpisov predstavljenih v prejšnjem članku bodo objavljeni tudi trije javni razpisi na področju raziskav in razvoja in en razpis za živilsko industrijo:

  1. na področju povezovanja visokošolskih zavodov z gospodarstvom,
  2. spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov v gospodarstvu in
  3. sofinanciranje razvoja novih proizvodov v lesarstvu;ž
  4. sofinanciranje predelave, trženja in razvoja kmetijskih proizvodov;

Povezovanje s fakultetami

Na prvi razpis se bodo lahko prijavili samo konzorciji sestavljeni iz podjetij (MSP) in fakultet. Prijavljeni projekti bodo morali trajati najmanj 4 leta, pri čemur so v času prijave v začetni fazi raziskav. Upravičeni stroški bodo stroški del, zunanjih izvajalcev in posredni stroški. Gre za velik razpis, kjer bodo možna pridobiti do 6 milijonov evrov nepovratnih sredstev.

Razvoj prototipov

Brez konzorcija s fakultetam se bo možno prijaviti na javni razpis, ki bo pospeševal inovacije za katere je potrebna spodbuda za realizacijo prototipa. Torej za prijavo je potrebno imeti že idejno fazo izdelano, seveda pa mora biti projekt v skladu s Strategijo pametne specializacije. Z navedenim razpisom imate možnost za skrajšanje časa od ideje do trga in okrepiti konkurenčni položaj podjetij. Za razvoj prototipa bodo podjetja lahko pridobila do 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Enako kot pri prejšnjem bodo le ta namenjena za plače zaposlenih in stroške pogodbenih storitev.

Inovativne rešitve v lesarstvu

Posebno vlogo za raziskovano razvojne projekte pa bodo imela podjetja v lesarski dejavnosti, saj bo za njih objavljen ločen razpis. Na razpis se bodo lahko prijavila MSP, pri čemur bodo lahko pridobila do 500.000 EUR nepovratnih sredstev. V tem primeru bodo sredstva lahko porabljena tudi za namen nakupa opreme, za neopredmetena sredstva, zunanje izvajalce in posredne stroške. Za prijavo na razpis bo potrebno zasnovati inovativno rešitev s področja lesnih izdelkov oziroma s področja storitev lesnopredelovalne industrije.

Živilska industrija

Z naslova Programa razvoja podeželja bo za podukrep 4.2. (M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov) objavljen razpis za mikro, mala in srednja podjetja in sicer za predelavo, trženje in razvoj kmetijskih proizvodov. Namen razpisa je izboljšanje konkurenčnost živilskopredelovalne panoge z povečanjem investicij v predelavo kmetijskih proizvodov tako v kmetijske proizvode kot v nekmetijske proizvode. Sredstva iz razpisa bo možno pridobiti tudi za trženje kmetijskih proizvodov iz lastne pridelave in predelave. Upravičeni stroški bodo od 30 do 50 % sofinancirani pri čemur se bodo morali nanašati na naštete namene.

Nekateri javni razpisi predvideni pred glavno poletno sezono pa so bili predstavljeni v Predvideni javni razpisi v začetku poletja.

Natančne informacije bodo znane po objavi javnih razpisov. Za inforamcije spremljate MM Sol/Novice ali pa na pokličite.

Matija Matičič